Информационен бюлетин
Информационен бюлетин
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н     Б Ю Л Е Т И Н
НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЗЛАТОГРАД
ЗА ПЕРИОДА 08.07.2019 –12.07.2019 г.09.07.2019 г. – 09.00 ч.
НАХД № 68/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.354а, ал.1  от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № .../2019 г. по описа на ГПУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия И. В. К. - ЕГН ................... в гр.З................. на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предл.1-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, за това, че на 19.04.2019 г., около 17.00 ч., на спирка връх „Свети Илия“, в землището на гр.Неделино, обл.Смолян, като непълнолетен, разбирайки свойството и значението на деянието и можейки да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНВП) и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНВП, държал в черна платнена чанта (тип сак) високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от ЗКВНВП, и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно - марихуана (канабис/коноп) с общо нетно тегло - 2,676        гр., от които - 1,144 гр. със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол (ТХК) 7.00 тегловни процента; 1,196 гр. със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол (ТХК) 6.78 тегловни процента и 0,336 гр. със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол (ТХК) 6.93 тегловни процента, всичко на обща стойност 16.06 лв., определена по Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г., за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен.Информационен бюлетин
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н     Б Ю Л Е Т И Н
НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЗЛАТОГРАД
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2019 –05.07.2019 г.


02.07.2019 г. – 09.00 ч.
НАХД № 64/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 предл. І-во  от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ../2019 г. по описа на ГПУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия И.  Е. Д.  - с ЕГН...................., .........П......................,...на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предлЛ-во от НК, за това, че на 15.02.2019 г., в гр.Златоград, обл.Смолян, в района на бензиностанция „Анри“, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в десния външен джоб на якето си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1 - Списък I - “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, а именно - марихуана с нето тегло - 0,687 грама и съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол (ТХК), с 4,5 тегловни %, на обща стойност 4,12 лв., определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен


02.07.2019 г. – 10.00 ч.
НАХД № 65/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 предл. І-во  от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внасям досъдебно производство № ....../2019 г. по описа на ГПУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Н.  В. П - с ЕГН-............................................... в гр.С.......,.... на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предлЛ-во от НК, за това, че на 15.02.2019 г., в гр.Златоград, обл.Смолян, в района на бензиностанция „Анри“, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в портмонето си, находящо се в левия джоб на якето си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1 - Списък I - “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, а именно - марихуана с нето тегло - 0,238 грама и съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол (ТХК), с 3,2 тегловни %, на обща стойност 1,43 лв., определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, изм. с бр.14 на ДВ от 18.02.2000 г., като случаят е маловажен.


02.07.2019 г. – 11.00 ч.
НАХД № 66/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.1 от НК,  , във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася  досъдебно производство № ......./2019 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград,  като  ПРЕДЛАГА обвиняемия Р.  И.  Ч. - с ЕГН: ................................, ................ в гр.Н............,на основание чл.78а от НК да бъде освободен от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.1 от НК, за това, че за неизвестен период от време до 18.03.2019 г., около 16.00 ч, в гр.Неделино, обл.Смолян, по ул.“Баба Тонка“, си служил с табела с рег.№ СМ 6154 АК, издадена за друго моторно превозно средство - за лек автомобил „ВАЗ 2106“, с рама № 21060163598 и я поставил на лек автомобил „ВАЗ 2106“, с рама № 21060430206, собственост на Иван Атанасов Мичев от с.Войсил, общ.Марица, обл.Пловдивска.Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян