Информационен бюлетин
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 11.06.2018–15.06.2018 г.


12.06.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 43/2018
Предишни заседания –
Правно основание–  по чл.195, ал.1,т.З, предл.  II -ро и т.4, предл. II-ро във вр. с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Д. В. Ю. - родена на ............... в гр.З............., .............................................. с ЕГН: ..................................,
В Т О В А, Ч Е:
На 02.06.2016 г., на 02.06.2017 г. и 22.12.2017 г., в гр.Златоград, обл.Смолянска, нри условията на продължавано престъпление, първия пътот офис на ул.“България“ № 21, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот (входна алуминиева врата) и чрез използване на техническо средство - отвертка, отнела чужди движими вещи - пари на стойност 3500 лв., собственост на В. З. С. от гр.Златоград, обл.Смолянска, втория път - от офис на ул.“България“ № 21, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот (алуминиева врата на терасата), чрез използване на техническо средство - отвертка, отнела чужди движими вещи - на обща стойност 172 лв., от които метална каса на стойност 150 лв. и намиращите се в нея пари 22 лв., собственост на В. З. С.  от гр.Златоград, обл.Смолянска и третия път - от дамска чанта в ЦДГ „Снежанка“, отнела чужди движими вещи - дамско черно портмоне от изкуствена кожа, лична карта, свидетелство за управление на МПС, ведно с контролен талон, както и дубликат на дебитна карта от Банка „ДСК“, на обща стойност 840 лв., собственост на А.  Б. от гр.Златоград, обл.Смолянска, или всичко на обща стойност 4 512 лв., от владението на В. З. С. и А. В. Б., и двамата от гр.Златоград, обл.Смолянска, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.195, ал.1,т.З, предл.II-ро и т.4, предл. II-ро във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК    


12.06.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 40/2018
Предишни заседания 21.05.2018
Правно основание – чл.53 от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

С. А. К.  с. Старцево     обжалва Наказателно постановление издадено  от  ИА „Автомобилна администрация“ гр. Смолян ,   глоба в размер на 2000   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 04.06.2018–08.06.2018 г.


06.06.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 42/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.309, ал.1, предл. I-во от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД
Внася досъдебно производство № ......./2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия З. А. Д. - роден на ......................... в гр.................................................... с ЕГН: ..............., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.309, ал.1, предл.1-во от НК, за това, че на 24.04.2017 г., в гр.Неделино, обл.Смолян, сам съставил неистински частен документ - Молба-декларация (чрез кмета на Община Неделино до нотариуса с район на действие района на Районен съд-гр.Златоград) за признаване право на собственост (чрез извършване на обстоятелствена проверка) върху недвижим имот - ПИ с пл.№ ........., участващ в образуването на УПИ V.................. кв. .......... по ПУП на гр.Неделино, на която е придаден вид, че освен от Р. А. З., С. А. В., с. А. Л., З. А. Д. и Д. А. А. изхожда и от З. А Д., като на позиция № 6 за подписи на молителите положил подпис за З.  А. Д. и употребил молбата декларация, за да докаже, че и у последния съществува желание за признаване право на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка върху описания имот.


06.06.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 44/2018
Предишни заседания –
Правно основание – по 354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предл.1-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внасям досъдебно производство № ..../2018 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия С. Л. М. - роден на ......... в гр.З.................................................................................ученик в .......................‘-с. С...........,с ЕГН............... на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предлЛ-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, за това, че на 06.03.2018г., около 21.45 ч, на Републикански път III-867 на км 25+275 м, в посока гр.Мадан-гр.Златоград, обл.Смолян, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на деянието и можейки да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНВП) и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНВП, държал в чорапа на левия крак високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от ЗКВНВП, и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно - коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 0,923 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 10,4 тегловни процента на стойност 5,54 лв., определена по Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на


07.06.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 22/2018
Предишни заседания –28.03.2018,04.05.2018
Правно основание–  чл.216, ал.5, предл І-во във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Б. С. Х. -роден на ................. г. в гр.Златоград, обл.Смолян,............ с ЕГН ...............,
В Т О В А, Ч Е:
На 16.08.2015 г., в гр.Златоград, обл.Смолян, под формата на посредствено извършителство  (чрез лицата Ф. В. К., С. С. Х. и Ф. М.  М. - всичките от гр.Златоград, обл.Смолян), противозаконно повредил чужди недвижими вещи - метална ограда на газстанция, покривна конструкция на станция за зареждане на битова и автомобилна газ и цистерна за газ (чрез срязването им), собственост на А. С. Е. от с.г., като причинил значителни имуществени вреди в общ размер на 14172,26 лв.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.216, ал.5, предлЛ-во във вр. с ал.1 от НК.


07.06.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 17/2018
Предишни заседания – 06.03.2018, 10.04.2018, 03.05.2018
Правно основание–  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

С. Б. Х. - роден на .................................. в гр.К............................ с ЕГН-.........................,
В Т О В А, Ч Е:
В гр.Златоград, обл.Смолянска, след като с Решение № 62/22.03.2012        г. по гр.дело № ......./2011 г. по описа на Районен съд гр.Златоград (влязло в законна сила на ................. г.) е осъден да издържа свои низходящи - децата си П. С.  Х.  и Н. С. Х., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски - за периода от 22.08.2013 г. до 22.07.2017 г. включително (или 47 месечни вноски от по 210 лв. общо за двете деца, от които 110 лв. за П........ и 100 лв. за Н..........., общо 9870 лв.).
-ПРЕСТЬПЛЕНИЕ чл.183, ал.1 от НК


07.06.2018 г. – 11.00 ч
НЧХД №29/2018
Предишни заседания10.04.2018, 03.05.2018
Правно основание–    чл.130, ал.2 от НК

 З. В. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……
ОБВИНЯВА:

Р. И. К.  от  с. С...………..с ЕГН……………………

В ТОВА, ЧЕ
1.        На 18 октомври 2017г. и  е  нанесла  побой, в градината, до къщата и в с.С..................., като вследствие на това и причинила  множество увреждания: контузия на главата, контузия и кръвонасядания по гърба, контузия и кръвонасядания по горните и долните крайници.
Всяко едно от тези увреждания и е предизвикало болка и страдание без разстройство на здравето.
Престъпление по чл.130, ал.2 от НКИнформационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 28.05.2018–01.06.2018 г.


30.05.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 41/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.343, ал.2 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ......./2018 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Е. Р. П. - роден на ................................. в гр.Златоград, обл.Смолян, жител и живущ в гр.Неделино, обл.Смолян, ул.“С....................“ №.........., ..........................., с ЕГН: ..................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че на 17.04.2018 г., около 17.00 ч, в гр.Неделино, обл.Смолян, по ул.“Беломорска“, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление (с Наказателно постановление №........................./22.05.2017 г. на РУ- Златоград, влязло в законна сила на 11.08.2017 г.), извършил такова деяние - управлявал моторно превозно средство - мотоциклет „С..........К........” с рег. №............... В, без съответно свидетелство за управление.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 21.05.2018–25.05.2018 г.


21.05.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 39/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.53 от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

Е. Л. П.  гр. Златоград     обжалва Наказателно постановление издадено  от  ИА „Автомобилна администрация“ гр. Смолян ,   глоба в размер на 500   лева.


21.05.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 40/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.53 от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

С. А. К.  с. Старцево     обжалва Наказателно постановление издадено  от  ИА „Автомобилна администрация“ гр. Смолян ,   глоба в размер на 2000   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 14.05.2018–18.05.2018 г.


14.05.2018 г. –09.00 ч.
НАХД № 30/2018
Предишни заседания 04.04.2018
Правно основание – чл. 59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Обжалвано НП

„И.......-7“ ЕООД от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от Дирекция „Инспекция по труда“  гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 1500 лева.


14.05.2018 г. –10.00 ч.
НАХД № 31/2018
Предишни заседания 04.04.2018
Правно основание – чл. 59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Обжалвано НП

„И.......-7“ ЕООД от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от Дирекция „Инспекция по труда“  гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 100 лева.


14.05.2018 г. – 11.00 ч.
НАХД № 12/2018
Предишни заседания 20.03.2018, 26.04.2018
Правно основание – чл.139, ал.5 от ЗДвП
Предмет:Обжалвано  НП

М. З. К.  гр. София    обжалва Наказателно постановление издадено  от   РУ  гр.Златоград ,   глоба в размер на 1500   лева.


15.05.2018 г. –09.00 ч.
НАХД № 152/2017
Предишни заседания 30.01.2018, 06.03.2018,05.04.2018
Правно основание – чл. 139, ал.5 , чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

С. М. С.  от  гр. Смолян обжалва Наказателно постановление издадено от РУ гр. Златоград,   глоба в размер на 310  лева.


16.05.2018 г. – 10.00 ч
НЧХД №38/2018
Предишни заседания
Правно основание–   чл.148, ал.1,т.3 вр. с чл.147, ал.1, вр. с чл.161, ал. 1  от НК

 В. А. Т   с ЕГН………………….,  с. С…….……

ОБВИНЯВА:

Ш. Ю. Т.  от  с. С………..с ЕГН………………

В ТОВА, ЧЕ

На 13.10.2017 г. в Жалба адресирана до кмета на община З............... разпространява клеветнически обстоятелства спрямо В. А. Т. , ЕГН: ..................., твърдейки че „ ...В.  Т.  - дългогодишен служител в община З............ . се изживява като „местен олигарх“ и упражнява психически и всякакъв вид тормоз над мен , употребява общинските служители, създавайки изкуствени конфликти, стреми се да вкара в конфликт мен  с всякакъв вид власт, съседи, роднини. Доколкото слушам има толкова силна власт, че си позволявал да изнудва община З.......................... “

- Престъпление по чл. 148, ал. 2 във вр. с чл. 148, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 147, ал. 1 от НК.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 30.04.2018–04.05.2018 г.


02.05.2018 г. –09.00 ч.
НОХД № 15/2018
Предишни заседания – 06.03.2018, 29.03.2018
Правно основание–  чл.172б, ал.1, пред. І-во от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
И. Ю. Т. - роден на ................... в с.Ч............., ...................., с ЕГН .....................,

В  Т О В А, Ч Е:
На 26.07.2017 г., около 11.20 ч., в гр.Неделино, обл.Смолян, на сергия, находяща се на ул.“Ал. Стамболийски“ № 110, без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно - за марка “Adidas” - фирмите “Adidas AG-Germany”-Tермания и “Adidas international Marketing BV”- Холандия и за марка “Nike’’-фирма “NIKE INNOVATE C.V.’’-САЩ, използвал в търговската си дейност (по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от Закон за марките и географсите означения - „използване в търговска дейност по смисъла на ал.1 е ... предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак“) без правно основание марки, обекти на това изключително право, като предлагал за продажба стоки - дрехи с изписани на тях надписи и поставени знаци както следва:
1.        Облекла с марката “Adidas” - 8 бр. комплекти горнище и долнище (тениска и къси гащета), 10 бр. къси гащета (шорти), 8 бр. спортни екипи (горнище с дълъг ръкав и анцунг) и 2 бр. горнища (тип суичър);
и 2.0блекла с марката “Nike” - 1 бр. спортен екип (с дълъг ръкав), всичкото на обща стойност 1759,40 лв.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.172б, ал.1, предлЛ-во от НК


03.05.2018 г. – 09.45 ч.
НАХД № 153/2017
Предишни заседания 17.01.2018, 14.02.2018
Правно основание – чл.139, ал.5 и чл.147, ал.1от ЗДвП

Предмет:

Л. Д. А.   от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград, глоба   в размер на 3010  лева.


03.05.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 17/2018
Предишни заседания – 06.03.2018,10.04.2018
Правно основание–  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
С. Б. Х. - роден на .................................. в гр.К............................ с ЕГН-.........................,
В Т О В А, Ч Е:
В гр.Златоград, обл.Смолянска, след като с Решение № 62/22.03.2012        г. по гр.дело № ......./2011 г. по описа на Районен съд гр.Златоград (влязло в законна сила на ................. г.) е осъден да издържа свои низходящи - децата си П. С.  Х.  и Н. С. Х., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски - за периода от 22.08.2013 г. до 22.07.2017 г. включително (или 47 месечни вноски от по 210 лв. общо за двете деца, от които 110 лв. за П........ и 100 лв. за Н..........., общо 9870 лв.).

-ПРЕСТЬПЛЕНИЕ чл.183, ал.1 от НК


03.05.2018 г. – 11.00 ч
НЧХД №29/2018
Предишни заседания-10.04.2018
Правно основание–    чл.130, ал.2 от НК

 З. В. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……
ОБВИНЯВА:

Р. И. К.  от  с. С...………..с ЕГН……………………

В ТОВА, ЧЕ

1.        На 18 октомври 2017г. и  е  нанесла  побой, в градината, до къщата и в с.С..................., като вследствие на това и причинила  множество увреждания: контузия на главата, контузия и кръвонасядания по гърба, контузия и кръвонасядания по горните и долните крайници.
Всяко едно от тези увреждания и е предизвикало болка и страдание без разстройство на здравето.

Престъпление по чл.130, ал.2 от НК.


04.05.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 22/2018
Предишни заседания –28.03.2018
Правно основание–  чл.216, ал.5, предл. І-во във вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Б. С. Х. -роден на ................. г. в гр.Златоград, обл.Смолян,............ с ЕГН ...............,
В Т О В А, Ч Е:
На 16.08.2015 г., в гр.Златоград, обл.Смолян, под формата на посредствено извършителство  (чрез лицата Ф. В. К., С. С. Х. и Ф. М.  М. - всичките от гр.Златоград, обл.Смолян), противозаконно повредил чужди недвижими вещи - метална ограда на газстанция, покривна конструкция на станция за зареждане на битова и автомобилна газ и цистерна за газ (чрез срязването им), собственост на А. С. Е. от с.г., като причинил значителни имуществени вреди в общ размер на 14172,26 лв.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.216, ал.5, предлЛ-во във вр. с ал.1 от НК.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 23.04.2018–27.04.2018 г.


26.04.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 12/2018
Предишни заседания 20.03.2018
Правно основание – чл.139, ал.5 от ЗДвП
Предмет:Обжалвано  НП

М. З. К.  гр. София    обжалва Наказателно постановление издадено  от   РУ  гр.Златоград ,   глоба в размер на 1500   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 16.04.2018–20.04.2018 г.


17.04.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 22/2018
Предишни заседания –
Правно основание–  по чл.316,  предл.І-во, алт.ІІ-ра във вр. с чл.308, ал.2, предл. .V-то във вр. с чл.308, ал.1, предл. І-во от НК

Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Й. П. П. - роден на .................. в гр.Карнобат, обл.Бургаска, жител и живущ в гр.София, ..................., ул.’’П..........................” №.........., ....................................., с ЕГН: ..................,

В Т О В А, Ч Е:

На 26.08.2017 г., около 07.45 ч.. в района на ГКПП-Златоград, на трасе „Изход“, пред орган на МВР - служителя на ГКПП-Златоград - старши полицай С........, съзнателно се ползвал от преправен официален документ - Свидетелство за управление на моторни превозни средства с № ................., издаден от МВР-Плевен, като от П................ за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност.
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.316, предл.І-во, алт.ІІ-ра във вр. с чл.308, ал.2, предл. V-то във вр. с чл.308, ал.1 , предл. І-во от НКИнформационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 02.04.2018–05.04.2018 г.


04.04.2018 г. –09.00 ч.
НАХД № 30/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл. 59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Обжалвано НП

„И.......-7“ ЕООД от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от Дирекция „Инспекция по труда“  гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 1500 лева.


04.04.2018 г. –10.00 ч.
НАХД № 31/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл. 59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Обжалвано НП

„И.......-7“ ЕООД от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от Дирекция „Инспекция по труда“  гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 100 лева.


05.04.2018 г. –10.00 ч.
НАХД № 20/2018
Предишни заседания 07.03.2018
Правно основание – чл. 140 , ал.1 и  чл.100, ал.1,т.1 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

В. Р. Е.  от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от РУ  гр. Златоград,   глоба в размер на 220  лева и право да управлява МПС за 6 месеца.


06.03.2018 г. –10.30 ч.
НАХД № 152/2017
Предишни заседания 30.01.2018
Правно основание – чл. 139, ал.5 , чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

С. М. С.  от  гр. Смолян обжалва Наказателно постановление издадено от РУ гр. Златоград,   глоба в размер на 310  лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 26.03.2018–30.03.2018 г.


28.03.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 22/2018
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.216, ал.5, предл І-во във вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Б. С. Х. -роден на ................. г. в гр.Златоград, обл.Смолян,............ с ЕГН ...............,
В Т О В А, Ч Е:
На 16.08.2015 г., в гр.Златоград, обл.Смолян, под формата на посредствено извършителство  (чрез лицата Ф. В. К., С. С. Х. и Ф. М.  М. - всичките от гр.Златоград, обл.Смолян), противозаконно повредил чужди недвижими вещи - метална ограда на газстанция, покривна конструкция на станция за зареждане на битова и автомобилна газ и цистерна за газ (чрез срязването им), собственост на А. С. Е. от с.г., като причинил значителни имуществени вреди в общ размер на 14172,26 лв.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.216, ал.5, предлЛ-во във вр. с ал.1 от НК.


28.03.2018 г. –11.00 ч.
НАХД № 28/2018
Предишни заседания
Правно основание –
Предмет: Електронен фиш

К. Х. Н.  от  гр. София   обжалва Електронен фиш издаден  от РУ гр. Златоград,   глоба в размер на 50 лева.


29.03.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 15/2018
Предишни заседания – 06.03.2018
Правно основание–  чл.172б, ал.1, пред. І-во от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
И. Ю. Т. - роден на ................... в с.Ч............., ...................., с ЕГН .....................,

В  Т О В А, Ч Е:
На 26.07.2017 г., около 11.20 ч., в гр.Неделино, обл.Смолян, на сергия, находяща се на ул.“Ал. Стамболийски“ № 110, без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно - за марка “Adidas” - фирмите “Adidas AG-Germany”-Tермания и “Adidas international Marketing BV”- Холандия и за марка “Nike’’-фирма “NIKE INNOVATE C.V.’’-САЩ, използвал в търговската си дейност (по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от Закон за марките и географсите означения - „използване в търговска дейност по смисъла на ал.1 е ... предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак“) без правно основание марки, обекти на това изключително право, като предлагал за продажба стоки - дрехи с изписани на тях надписи и поставени знаци както следва:
1.        Облекла с марката “Adidas” - 8 бр. комплекти горнище и долнище (тениска и къси гащета), 10 бр. къси гащета (шорти), 8 бр. спортни екипи (горнище с дълъг ръкав и анцунг) и 2 бр. горнища (тип суичър);
и 2.0блекла с марката “Nike” - 1 бр. спортен екип (с дълъг ръкав), всичкото на обща стойност 1759,40 лв.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.172б, ал.1, предлЛ-во от НКНазад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян