Информационен бюлетин
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 25.09.2018–28.09.2018 г.


26.09.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД №74/2018
Предишни заседания
Правно основание–  чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. Р. Д. - роден на ...... в с.К......, ............................................................., с ЕГН-...............................,
В Т О В А, Ч Е:
От неустановен период до 10.02.2017 г., в с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване към оголени жила на захранващия кабел на 20 см до таблото преди електромера с двужилен меден проводник тип ПВВ-Б1 2x4.00 кв.мм. към консуматор на електрическа енергия в жилищната сграда), с което е създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия за измервателна точка ИТН № 1 187831, към собствената му къща в селото, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - НОХД № ......./2015 г., по което е одобрено Споразумение № ......./...........2015 г. на ЗРС, в сила от ..........................2015г.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в, ал.2 във вр. с алЛ във вр. с чл.28,ал.1 от НК


26.09.2018 г. – 10.00 ч
НЧХД №29/2018
Предишни заседания-10.04.2018, 03.05.2018, 07.06.2018, 27.06.2018, 11.09.2018
Правно основание–    чл.130, ал.2 от НК

З. В. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……
ОБВИНЯВА:

Р. И. К.  от  с. С...………..с ЕГН……………………

В ТОВА, ЧЕ

На 18 октомври 2017г. и  е  нанесла  побой, в градината, до къщата и в с.С..................., като вследствие на това и причинила  множество увреждания: контузия на главата, контузия и кръвонасядания по гърба, контузия и кръвонасядания по горните и долните крайници.
Всяко едно от тези увреждания и е предизвикало болка и страдание без разстройство на здравето.
Престъпление по чл.130, ал.2 от НК


26.09.2018 г. –10.30 ч.
НАХД № 79/2018
Предишни заседания
Правно основание –
Предмет: Обжалване НП

„Д…….. Д..........И........Ф.......“ЕООД  от  гр. Златоград   обжалва Наказателно постановление издаден от ТД на НАП-Пловдив,   имуществена санкция в размер на 8333.33 лева.


26.09.2018 г. – 11.30 ч.
НАХД № 57/2018
Предишни заседания 09.07.2018, 17.09.2018
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

М. М. Б.  гр. Неделино    обжалва Наказателно постановление издадено  от  РИОСВ гр. Смолян ,   глоба в размер на 1400   лева



(0)

Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 17.09.2018–21.09.2018 г.


17.09.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 57/2018
Предишни заседания 09.07.2018
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

М. М. Б.  гр. Неделино    обжалва Наказателно постановление издадено  от  РИОСВ гр. Смолян ,   глоба в размер на 1400   лева


17.09.2018 г. – 14.00 ч.
НАХД № 46/2018
Предишни заседания – 09.07.2018
Правно основание – чл.131, ал.1, т.2, предл.1-во във вр. с чл.130, ал.2 от НК,  , във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ....../2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемата Л. А. Д. - родена на ......... в гр.Неделино, обл.Смолян, жител е на гр. Златоград, където й живее на ул.“М........“ № ......., ..................................... в „Б..........“ЕООД-гр.Златоград, ............................, с ЕГН ........................., на основание чл.78а от НК да бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.2, предл.1-во във вр. с чл.130, ал.2 от НК, за това, че на 24.07.2017        г., около 20.30 ч., в гр.Златоград, обл.Смолян, в павилион за закуски „Б..........“, находящ се на ул.“С........ С........“, като длъжностно лице - „Продавач-консултант“ към „Б.............“ЕООД-гр.Златоград, при и по повод изпълнение на службата, причинила лека телесна повреда на Г. Ф. М. от гр.Златоград, обл.Смолян, изразяваща се в кръвонасядане на лявата буза, което довело до болка и страдание без разстройство на здравето.


18.09.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 47/2018
Предишни заседания –19.06.2018, 04.09.2018
Правно основание–  чл.343б, ал.2  от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
А. Б. В. - роден на ....................................................................... с ЕГН-............................,
В Т О В А, Ч Е:
На 21.12.2017 г., около 00.01 ч., в гр.Неделино, обл.Смолян, по ул.”Александър Стамболийски”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “БМВ .......... Д”, с per. № СМ ............. АХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда (1,88 на хиляда), установено по надлежния ред (съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата па алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - с Протокол № 1154/22.12.2017 г. за извършена химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта), след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал. 1 от НК (с Присъда № ......../..........2016 г. по НОХД № ....../2015 г. по описа на Районен съд- гр. Ардино, влязла в сила на 04.02.2016 г.).
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.343б, ал.2 от НК


19.09.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 69/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.521, ал.1 от ЗДвП
Предмет:Обжалвано  електронен фиш

С. А. К.  гр. Златоград     обжалва електронен фиш издаден  от  РУ гр. Златоград към ОДМВР  гр. Смолян ,   глоба в размер на 100   лева.


19.09.2018 г. – 10.40 ч.
НАХД № 70/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.4 т.7 Пр.1 от ЗДвП
Предмет:Обжалвано  НП

С. А. С.  гр. Златоград     обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград към ОДМВР  гр. Смолян ,   глоба в размер на 50   лева.


19.09.2018 г. – 11.30 ч.
НАХД № 62/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ....../2018 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Ю.  Х.  Х.  - с ЕГН ..........., роден на  в с.П.........., общ.К............, обл.К..............., ................, багерист към „Д...........- С..........“ЕООД-гр.Златоград, .....................................на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.343в, ал.З във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 13.07.2018 г., около 07.15 ч., в гр.Златоград, обл.Смолян, по ул.“България“, управлявал моторно превозно средство - багер товарач “H.......................... 102S” с рег.№ СМ ...............................в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство (отнето със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ............/...................2018 г. на ОДМВР-гр.Кърджали, РУ-Кирково, връчена на ........................2018        г.).


20.09.2018 г. – 13.30 ч.
НАХД № 80/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.59  и сл. от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

С. И. К. от с.   С....................обжалва Наказателно постановление издадено  от  Басейнова Дирекция „Източнобеломорски  район“ гр. Пловдив ,   глоба в размер на  150   лева.



Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 17.09.2018–21.09.2018 г.


17.09.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 57/2018
Предишни заседания 09.07.2018
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

М. М. Б.  гр. Неделино    обжалва Наказателно постановление издадено  от  РИОСВ гр. Смолян ,   глоба в размер на 1400   лева


17.09.2018 г. – 14.00 ч.
НАХД № 46/2018
Предишни заседания – 09.07.2018
Правно основание – чл.131, ал.1, т.2, предл.1-во във вр. с чл.130, ал.2 от НК,  , във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ....../2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемата Л. А. Д. - родена на ......... в гр.Неделино, обл.Смолян, жител е на гр. Златоград, където й живее на ул.“М........“ № ......., ..................................... в „Б..........“ЕООД-гр.Златоград, ............................, с ЕГН ........................., на основание чл.78а от НК да бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.2, предл.1-во във вр. с чл.130, ал.2 от НК, за това, че на 24.07.2017        г., около 20.30 ч., в гр.Златоград, обл.Смолян, в павилион за закуски „Б..........“, находящ се на ул.“С........ С........“, като длъжностно лице - „Продавач-консултант“ към „Б.............“ЕООД-гр.Златоград, при и по повод изпълнение на службата, причинила лека телесна повреда на Г. Ф. М. от гр.Златоград, обл.Смолян, изразяваща се в кръвонасядане на лявата буза, което довело до болка и страдание без разстройство на здравето.


18.09.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 47/2018
Предишни заседания –19.06.2018, 04.09.2018
Правно основание–  чл.343б, ал.2  от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
А. Б. В. - роден на ....................................................................... с ЕГН-............................,
В Т О В А, Ч Е:
На 21.12.2017 г., около 00.01 ч., в гр.Неделино, обл.Смолян, по ул.”Александър Стамболийски”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “БМВ .......... Д”, с per. № СМ ............. АХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда (1,88 на хиляда), установено по надлежния ред (съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата па алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - с Протокол № 1154/22.12.2017 г. за извършена химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта), след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б, ал. 1 от НК (с Присъда № ......../..........2016 г. по НОХД № ....../2015 г. по описа на Районен съд- гр. Ардино, влязла в сила на 04.02.2016 г.).
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.343б, ал.2 от НК


19.09.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 69/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.521, ал.1 от ЗДвП
Предмет:Обжалвано  електронен фиш

С. А. К.  гр. Златоград     обжалва електронен фиш издаден  от  РУ гр. Златоград към ОДМВР  гр. Смолян ,   глоба в размер на 100   лева.


19.09.2018 г. – 10.40 ч.
НАХД № 70/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.4 т.7 Пр.1 от ЗДвП
Предмет:Обжалвано  НП

С. А. С.  гр. Златоград     обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград към ОДМВР  гр. Смолян ,   глоба в размер на 50   лева.


19.09.2018 г. – 11.30 ч.
НАХД № 62/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ....../2018 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Ю.  Х.  Х.  - с ЕГН ..........., роден на  в с.П.........., общ.К............, обл.К..............., ................, багерист към „Д...........- С..........“ЕООД-гр.Златоград, .....................................на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.343в, ал.З във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 13.07.2018 г., около 07.15 ч., в гр.Златоград, обл.Смолян, по ул.“България“, управлявал моторно превозно средство - багер товарач “H.......................... 102S” с рег.№ СМ ...............................в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство (отнето със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ............/...................2018 г. на ОДМВР-гр.Кърджали, РУ-Кирково, връчена на ........................2018        г.).


20.09.2018 г. – 13.30 ч.
НАХД № 80/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.59  и сл. от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

С. И. К. от с.   С....................обжалва Наказателно постановление издадено  от  Басейнова Дирекция „Източнобеломорски  район“ гр. Пловдив ,   глоба в размер на  150   лева.



Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 25.06.2018–29.06.2018 г.


03.07.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 52/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.308, ал.4, т.1във вр. с ал.1 от НК и  във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ............./2018 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Николай Насков Кушелиев - ЕГН ....., роден на ....... г. в гр.Златоград, обл.Смолянска, жител и живущ в с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолянска, български гражданин, със средно образование, управител на „Авто Елит-82“ЕООД-гр.Златоград, неженен, неосъждан, на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.308, ал.4, т.1 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 19.10.2017 г., в гр.Златоград, обл.Смолянска, съставил неистински официален документ - Удостоверение за техническа изправност на ППС - за лек автомобил „Хюндай Санта Фе“ с per. № .........., собственост на Минка Атанасова Драгнева от гр.Златоград, обл.Смолянска, на който чрез полагане на подписи на позиции „Председател на комисията Велчо Калинов Джандев“ и „Председател Велчо Джандев“ е предаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице (Велчо Калинов Джандев), а не на това, което действително го е съставило, с цел удостоверението да бъде използвано, като случая е маловажен.


03.07.2018 г. – 13.30 ч.
НОХД № 50/2018
Предишни заседания -26.06.2018
Правно основание–  чл.196, ал.1, т.2, предл.  I-во  вр. с чл.195, ал.1 от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
К.  Х.  Х.   с  ЕГН .......................................................................,
В Т О В А, Ч Е:
На 05.02.2018г., около 22.30 ч., в местността „Разсадника“, землището на гр.Неделино, обл.Смолян, от сграда-вила, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „Ф..... Ф.......“ с per № ................АС, (собственост на С.  И. З. от гр.Златоград, обл.Смолян), отнел чужди движими вещи - караоки уредба марка „NNS“ на стойност 40 лв.; бял разклонител с 3 гнезда на стойност 4 лв.; електрически тостер марка „BASIC“ на
стойност 30лв.; електрическа машинка за постригване марка „TULUS“ на стойност 15 лв.; голям електрически бързовар на стойност 10 лв.; пасатор марка „CROWN“, модел СНВ-5360 на стойност 15 лв.; сешоар марка ,,SIMBO“Ha стойност 15 лв.; тостер марка „ТХЕРМО ELECTRIC“ на стойност 35 лв.; мъжко кожено черно таке на стойност 5 лв.; кафе машина черна на цвят марка „BASIC“ на стойност 40 лв.; акумулаторен инструмент винтовер с кутия и зарядно на стойност 25 лв.; сив куфар с комплект инструменти (гидори) снадпис HR на стойност 20 лв.; руски комплект с инструменти (гидори) в метална кутия на стойност 25 лв.; черна полиетиленова торба със сухи лешници 1,5        кг. на стойност 12 лв.; черен куфар с различни по вид средла, болтове и корони на стойност 15 лв.; жълта покривка за спалня на стойност 5 лв.; тенджера под налягане с алуминиев капак на стойност 15 лв.; гайда на стойност 90 лв.; 3 чифта вълнени терлици на стойност 15 лв. и текстилен колан на стойност 10 лв., всичкото на обща стойност 441 лв., от владението на В. М. Г. от гр.Мадан, обл.Смолян, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява опасен рецидив - същата е извършена, след като е бил осъждан два и
повече пъти на лишаване от свобода за тежки умишлени престъпления от общ характер - с Присъда №................/29.09.2012 г. по НОХД № ............../2012 г. по описа на Районен съд- гр.Мадан - (влязла в законна сила от 20.11.2012г.) на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 години, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и същото е изтърпяно на 24.03.2016 г.; с Присъда № ............/05.11.2012 г. по НОХД № ........................../2012 г. по описа на Районен съд-гр.Смолян (влязла в законна сила от 21.11.2012г.) на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 години, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и
същото е изтърпяно на 24.03.2016г.; с Присъда № ........../04.02.2013 г. по НОХД № ................../2012г . по описа на Районен съд-гр.Златоград (влязла в законна сила от 19.02.201 Зг.) на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и същото е изтърпяно на 24.03.2016 г; с Присъда № ............/19.03.2014 г. по НОХД № ........../2014 г. по описа на Районен съд- гр. Димитровград (влязла в законна сила от 04.04.2014г.) на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 години, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, като със същата присъда, на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК е определено общо наказание измежду наложените по НОХД № .................../2012 г. на Районен съд-гр.Мадан, НОХД № ............/2012 г. на Районен съд-гр.Смолян, НОХД № ............./2012 г. на Районен съд-гр.Златоград и НОХД № ............./2014 г. на Районен съд-гр.Димитровград - „Лишаване от свобода“ за срок от 4 години, което на основание чл.24 от НК е увеличено с 3 месеца (общо 4 години и 3 месеца), като общото наказание е изтърпяно на 24.03.2016 г. и Споразумение № ......................../09.06.2016 г. по НОХД № ............./2016 г. по описа на Районен съд-гр.Мадан (влязло в законна сила от 09.06.2016г.) на наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и същото е изтърпяно на 22.12.2016г., , като не са изтекли предвидените в чл.30, ал.1 от НК пет години от изтърпяването на посочените наказания.
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.196, ал.1, т.2, предл.1-во във вр. с чл.195, ал. 1, т.4, предл.1-во, във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал. 1, б.“а“ и б.“б“ от НК



Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 11.06.2018–15.06.2018 г.


12.06.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 43/2018
Предишни заседания –
Правно основание–  по чл.195, ал.1,т.З, предл.  II -ро и т.4, предл. II-ро във вр. с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Д. В. Ю. - родена на ............... в гр.З............., .............................................. с ЕГН: ..................................,
В Т О В А, Ч Е:
На 02.06.2016 г., на 02.06.2017 г. и 22.12.2017 г., в гр.Златоград, обл.Смолянска, нри условията на продължавано престъпление, първия пътот офис на ул.“България“ № 21, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот (входна алуминиева врата) и чрез използване на техническо средство - отвертка, отнела чужди движими вещи - пари на стойност 3500 лв., собственост на В. З. С. от гр.Златоград, обл.Смолянска, втория път - от офис на ул.“България“ № 21, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот (алуминиева врата на терасата), чрез използване на техническо средство - отвертка, отнела чужди движими вещи - на обща стойност 172 лв., от които метална каса на стойност 150 лв. и намиращите се в нея пари 22 лв., собственост на В. З. С.  от гр.Златоград, обл.Смолянска и третия път - от дамска чанта в ЦДГ „Снежанка“, отнела чужди движими вещи - дамско черно портмоне от изкуствена кожа, лична карта, свидетелство за управление на МПС, ведно с контролен талон, както и дубликат на дебитна карта от Банка „ДСК“, на обща стойност 840 лв., собственост на А.  Б. от гр.Златоград, обл.Смолянска, или всичко на обща стойност 4 512 лв., от владението на В. З. С. и А. В. Б., и двамата от гр.Златоград, обл.Смолянска, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.195, ал.1,т.З, предл.II-ро и т.4, предл. II-ро във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК    


12.06.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 40/2018
Предишни заседания 21.05.2018
Правно основание – чл.53 от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

С. А. К.  с. Старцево     обжалва Наказателно постановление издадено  от  ИА „Автомобилна администрация“ гр. Смолян ,   глоба в размер на 2000   лева.



Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 04.06.2018–08.06.2018 г.


06.06.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 42/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.309, ал.1, предл. I-во от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД
Внася досъдебно производство № ......./2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия З. А. Д. - роден на ......................... в гр.................................................... с ЕГН: ..............., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.309, ал.1, предл.1-во от НК, за това, че на 24.04.2017 г., в гр.Неделино, обл.Смолян, сам съставил неистински частен документ - Молба-декларация (чрез кмета на Община Неделино до нотариуса с район на действие района на Районен съд-гр.Златоград) за признаване право на собственост (чрез извършване на обстоятелствена проверка) върху недвижим имот - ПИ с пл.№ ........., участващ в образуването на УПИ V.................. кв. .......... по ПУП на гр.Неделино, на която е придаден вид, че освен от Р. А. З., С. А. В., с. А. Л., З. А. Д. и Д. А. А. изхожда и от З. А Д., като на позиция № 6 за подписи на молителите положил подпис за З.  А. Д. и употребил молбата декларация, за да докаже, че и у последния съществува желание за признаване право на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка върху описания имот.


06.06.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 44/2018
Предишни заседания –
Правно основание – по 354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предл.1-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внасям досъдебно производство № ..../2018 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия С. Л. М. - роден на ......... в гр.З.................................................................................ученик в .......................‘-с. С...........,с ЕГН............... на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предлЛ-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, за това, че на 06.03.2018г., около 21.45 ч, на Републикански път III-867 на км 25+275 м, в посока гр.Мадан-гр.Златоград, обл.Смолян, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на деянието и можейки да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНВП) и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНВП, държал в чорапа на левия крак високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от ЗКВНВП, и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно - коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 0,923 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 10,4 тегловни процента на стойност 5,54 лв., определена по Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на


07.06.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 22/2018
Предишни заседания –28.03.2018,04.05.2018
Правно основание–  чл.216, ал.5, предл І-во във вр. с ал.1 от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Б. С. Х. -роден на ................. г. в гр.Златоград, обл.Смолян,............ с ЕГН ...............,
В Т О В А, Ч Е:
На 16.08.2015 г., в гр.Златоград, обл.Смолян, под формата на посредствено извършителство  (чрез лицата Ф. В. К., С. С. Х. и Ф. М.  М. - всичките от гр.Златоград, обл.Смолян), противозаконно повредил чужди недвижими вещи - метална ограда на газстанция, покривна конструкция на станция за зареждане на битова и автомобилна газ и цистерна за газ (чрез срязването им), собственост на А. С. Е. от с.г., като причинил значителни имуществени вреди в общ размер на 14172,26 лв.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.216, ал.5, предлЛ-во във вр. с ал.1 от НК.


07.06.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 17/2018
Предишни заседания – 06.03.2018, 10.04.2018, 03.05.2018
Правно основание–  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

С. Б. Х. - роден на .................................. в гр.К............................ с ЕГН-.........................,
В Т О В А, Ч Е:
В гр.Златоград, обл.Смолянска, след като с Решение № 62/22.03.2012        г. по гр.дело № ......./2011 г. по описа на Районен съд гр.Златоград (влязло в законна сила на ................. г.) е осъден да издържа свои низходящи - децата си П. С.  Х.  и Н. С. Х., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски - за периода от 22.08.2013 г. до 22.07.2017 г. включително (или 47 месечни вноски от по 210 лв. общо за двете деца, от които 110 лв. за П........ и 100 лв. за Н..........., общо 9870 лв.).
-ПРЕСТЬПЛЕНИЕ чл.183, ал.1 от НК


07.06.2018 г. – 11.00 ч
НЧХД №29/2018
Предишни заседания10.04.2018, 03.05.2018
Правно основание–    чл.130, ал.2 от НК

 З. В. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……
ОБВИНЯВА:

Р. И. К.  от  с. С...………..с ЕГН……………………

В ТОВА, ЧЕ
1.        На 18 октомври 2017г. и  е  нанесла  побой, в градината, до къщата и в с.С..................., като вследствие на това и причинила  множество увреждания: контузия на главата, контузия и кръвонасядания по гърба, контузия и кръвонасядания по горните и долните крайници.
Всяко едно от тези увреждания и е предизвикало болка и страдание без разстройство на здравето.
Престъпление по чл.130, ал.2 от НК



Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 28.05.2018–01.06.2018 г.


30.05.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 41/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.343, ал.2 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ......./2018 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Е. Р. П. - роден на ................................. в гр.Златоград, обл.Смолян, жител и живущ в гр.Неделино, обл.Смолян, ул.“С....................“ №.........., ..........................., с ЕГН: ..................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че на 17.04.2018 г., около 17.00 ч, в гр.Неделино, обл.Смолян, по ул.“Беломорска“, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление (с Наказателно постановление №........................./22.05.2017 г. на РУ- Златоград, влязло в законна сила на 11.08.2017 г.), извършил такова деяние - управлявал моторно превозно средство - мотоциклет „С..........К........” с рег. №............... В, без съответно свидетелство за управление.



Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 21.05.2018–25.05.2018 г.


21.05.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 39/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.53 от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

Е. Л. П.  гр. Златоград     обжалва Наказателно постановление издадено  от  ИА „Автомобилна администрация“ гр. Смолян ,   глоба в размер на 500   лева.


21.05.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 40/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.53 от ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

С. А. К.  с. Старцево     обжалва Наказателно постановление издадено  от  ИА „Автомобилна администрация“ гр. Смолян ,   глоба в размер на 2000   лева.



Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 14.05.2018–18.05.2018 г.


14.05.2018 г. –09.00 ч.
НАХД № 30/2018
Предишни заседания 04.04.2018
Правно основание – чл. 59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Обжалвано НП

„И.......-7“ ЕООД от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от Дирекция „Инспекция по труда“  гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 1500 лева.


14.05.2018 г. –10.00 ч.
НАХД № 31/2018
Предишни заседания 04.04.2018
Правно основание – чл. 59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Обжалвано НП

„И.......-7“ ЕООД от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от Дирекция „Инспекция по труда“  гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 100 лева.


14.05.2018 г. – 11.00 ч.
НАХД № 12/2018
Предишни заседания 20.03.2018, 26.04.2018
Правно основание – чл.139, ал.5 от ЗДвП
Предмет:Обжалвано  НП

М. З. К.  гр. София    обжалва Наказателно постановление издадено  от   РУ  гр.Златоград ,   глоба в размер на 1500   лева.


15.05.2018 г. –09.00 ч.
НАХД № 152/2017
Предишни заседания 30.01.2018, 06.03.2018,05.04.2018
Правно основание – чл. 139, ал.5 , чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

С. М. С.  от  гр. Смолян обжалва Наказателно постановление издадено от РУ гр. Златоград,   глоба в размер на 310  лева.


16.05.2018 г. – 10.00 ч
НЧХД №38/2018
Предишни заседания
Правно основание–   чл.148, ал.1,т.3 вр. с чл.147, ал.1, вр. с чл.161, ал. 1  от НК

 В. А. Т   с ЕГН………………….,  с. С…….……

ОБВИНЯВА:

Ш. Ю. Т.  от  с. С………..с ЕГН………………

В ТОВА, ЧЕ

На 13.10.2017 г. в Жалба адресирана до кмета на община З............... разпространява клеветнически обстоятелства спрямо В. А. Т. , ЕГН: ..................., твърдейки че „ ...В.  Т.  - дългогодишен служител в община З............ . се изживява като „местен олигарх“ и упражнява психически и всякакъв вид тормоз над мен , употребява общинските служители, създавайки изкуствени конфликти, стреми се да вкара в конфликт мен  с всякакъв вид власт, съседи, роднини. Доколкото слушам има толкова силна власт, че си позволявал да изнудва община З.......................... “

- Престъпление по чл. 148, ал. 2 във вр. с чл. 148, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 147, ал. 1 от НК.



Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 30.04.2018–04.05.2018 г.


02.05.2018 г. –09.00 ч.
НОХД № 15/2018
Предишни заседания – 06.03.2018, 29.03.2018
Правно основание–  чл.172б, ал.1, пред. І-во от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
И. Ю. Т. - роден на ................... в с.Ч............., ...................., с ЕГН .....................,

В  Т О В А, Ч Е:
На 26.07.2017 г., около 11.20 ч., в гр.Неделино, обл.Смолян, на сергия, находяща се на ул.“Ал. Стамболийски“ № 110, без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно - за марка “Adidas” - фирмите “Adidas AG-Germany”-Tермания и “Adidas international Marketing BV”- Холандия и за марка “Nike’’-фирма “NIKE INNOVATE C.V.’’-САЩ, използвал в търговската си дейност (по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от Закон за марките и географсите означения - „използване в търговска дейност по смисъла на ал.1 е ... предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак“) без правно основание марки, обекти на това изключително право, като предлагал за продажба стоки - дрехи с изписани на тях надписи и поставени знаци както следва:
1.        Облекла с марката “Adidas” - 8 бр. комплекти горнище и долнище (тениска и къси гащета), 10 бр. къси гащета (шорти), 8 бр. спортни екипи (горнище с дълъг ръкав и анцунг) и 2 бр. горнища (тип суичър);
и 2.0блекла с марката “Nike” - 1 бр. спортен екип (с дълъг ръкав), всичкото на обща стойност 1759,40 лв.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.172б, ал.1, предлЛ-во от НК


03.05.2018 г. – 09.45 ч.
НАХД № 153/2017
Предишни заседания 17.01.2018, 14.02.2018
Правно основание – чл.139, ал.5 и чл.147, ал.1от ЗДвП

Предмет:

Л. Д. А.   от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград, глоба   в размер на 3010  лева.


03.05.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 17/2018
Предишни заседания – 06.03.2018,10.04.2018
Правно основание–  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
С. Б. Х. - роден на .................................. в гр.К............................ с ЕГН-.........................,
В Т О В А, Ч Е:
В гр.Златоград, обл.Смолянска, след като с Решение № 62/22.03.2012        г. по гр.дело № ......./2011 г. по описа на Районен съд гр.Златоград (влязло в законна сила на ................. г.) е осъден да издържа свои низходящи - децата си П. С.  Х.  и Н. С. Х., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски - за периода от 22.08.2013 г. до 22.07.2017 г. включително (или 47 месечни вноски от по 210 лв. общо за двете деца, от които 110 лв. за П........ и 100 лв. за Н..........., общо 9870 лв.).

-ПРЕСТЬПЛЕНИЕ чл.183, ал.1 от НК


03.05.2018 г. – 11.00 ч
НЧХД №29/2018
Предишни заседания-10.04.2018
Правно основание–    чл.130, ал.2 от НК

 З. В. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……
ОБВИНЯВА:

Р. И. К.  от  с. С...………..с ЕГН……………………

В ТОВА, ЧЕ

1.        На 18 октомври 2017г. и  е  нанесла  побой, в градината, до къщата и в с.С..................., като вследствие на това и причинила  множество увреждания: контузия на главата, контузия и кръвонасядания по гърба, контузия и кръвонасядания по горните и долните крайници.
Всяко едно от тези увреждания и е предизвикало болка и страдание без разстройство на здравето.

Престъпление по чл.130, ал.2 от НК.


04.05.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 22/2018
Предишни заседания –28.03.2018
Правно основание–  чл.216, ал.5, предл. І-во във вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Б. С. Х. -роден на ................. г. в гр.Златоград, обл.Смолян,............ с ЕГН ...............,
В Т О В А, Ч Е:
На 16.08.2015 г., в гр.Златоград, обл.Смолян, под формата на посредствено извършителство  (чрез лицата Ф. В. К., С. С. Х. и Ф. М.  М. - всичките от гр.Златоград, обл.Смолян), противозаконно повредил чужди недвижими вещи - метална ограда на газстанция, покривна конструкция на станция за зареждане на битова и автомобилна газ и цистерна за газ (чрез срязването им), собственост на А. С. Е. от с.г., като причинил значителни имуществени вреди в общ размер на 14172,26 лв.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.216, ал.5, предлЛ-во във вр. с ал.1 от НК.



Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян