Информационен бюлетин
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 15.01.2018–19.01.2018 г.


16.01.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД №77/2017
Предишни заседания –19.-09.2017, 11.10.2017, 28.11.2017
Правно основание–  чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. Р. Д. - роден на ...... в с.К......, ............................................................., с ЕГН-...............................,
В Т О В А, Ч Е:
От неустановен период до 10.02.2017 г., в с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване към оголени жила на захранващия кабел на 20 см до таблото преди електромера с двужилен меден проводник тип ПВВ-Б1 2x4.00 кв.мм. към консуматор на електрическа енергия в жилищната сграда), с което е създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия за измервателна точка ИТН № 1 187831, към собствената му къща в селото, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - НОХД № ......./2015 г., по което е одобрено Споразумение № ......./...........2015 г. на ЗРС, в сила от ..........................2015г.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в, ал.2 във вр. с алЛ във вр. с чл.28,ал.1 от НК


16.01.2018 г. – 11.00 ч.
НАХД № 135/2017
Предишни заседания – 05.12.2017
Правно основание – чл. 185, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС
Предмет: НП

ЕТ „А........А........., представлявано от  А. П. А от    гр. Смолян   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ТД на НАП гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 500  лева.


16.01.2018 г. – 11.30 ч.
НАХД № 136/2017
Предишни заседания – 05.12.2017
Правно основание – чл. 185, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС
Предмет: НП

ЕТ „А........А........., представлявано от  А. П. А от    гр. Смолян   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ТД на НАП гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 500  лева.


17.01.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 134/2017
Предишни заседания – 06.12.2017
Правно основание – чл.21,ал.1 от ЗДвП
Предмет: електронен фиш

Д. Е. Б. от гр. Златоград   обжалва Електронен фиш издаден  от   ОД на МВР гр. Смолян,   глоба  в размер на 100  лева.


17.01.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 145/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Т. А. О.  от  с. Хаджийско     обжалва наказателно постановление издадено от Районно управление  гр. Златоград,   глоба  в размер на 2000  лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от 24 месеца.


17.01.2018 г. – 10.15 ч.
НАХД № 141/2017
Предишни заседания – 07.12.2017
Правно основание – чл. 150 от ЗДвП
Предмет: НП

Р. И. Д.  от    гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Районно
управление  гр.Златоград,  глоба  в размер на 200 лев


17.01.2018 г. – 10.15 ч.
НАХД № 138/2017
Предишни заседания – 07.12.2017
Правно основание – чл. 174, ал. 3, пр.1 от ЗДвП
Предмет: НП

Р. И. Д.  от    гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Районно управление  гр.Златоград,  глоба  в размер на 2030 лева.


17.01.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 153/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.139, ал.5 и чл.147, ал.1от ЗДвП
Предмет:

Л. Д. А.   от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград, глоба   в размер на 3010  лева.


18.01.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 144/2017
Предишни заседания -13.12.2017
Правно основание – чл.140, ал.1от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

А. М. С. от  гр. З..................................   обжалва Наказателно  постановление  издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 200 лева и право да управлява МПС за срок от 6 месеца .


18.01.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 143/2017
Предишни заседания –13.12.2017
Правно основание–  чл.235 , ал.6, вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
И. Е.  Ю. - роден .......................... в с.Д...............,.............. с ЕГН: ...........................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.октомври 2016 г., в местността „Папаз“, землище на с.Долен, общ.Златоград, обл.Смолянска, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от отдел № 253, подотдел „е“ по ГСП на ТП „ДГС- Златоград“ (държавна горска територия) общо 10 бр. дървета от бял бор или 7.1 пр.куб.м., на обща стойност 284.00 лв., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК


18.01.2018 г. – 11.00 ч.
НОХД № 142/2017
Предишни заседания –13.12.2017
Правно основание–  чл.235 , ал.6, вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Ю. Ю. А. - роден на ................................................., с ЕГН: ..........................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.октомври 2016 г., в местността „Папаз“, землище на с.Долен, общ.Златоград, обл.Смолян, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от отдел № 253, подотдел „е“ по ГСП на ТП „ДГС- Златоград“ (държавна горска територия) общо 17 бр. дървета от бял бор или 7.0 пр.куб.м., на обща стойност 280.00 лв., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НКИнформационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 18.12.2017–22.12.2017 г.18.12.2017 г. – 13.30 ч.
НАХД № 115/2017
Предишни заседания – 24.10.2017, 28.11.2017
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.


18.12.2017 г. – 14.00 ч.
НАХД № 116/2017
Предишни заседания – 24.10.2017, 28.11.2017
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 20.11.2017–24.11.2017 г.


20.11.2017 г. –  10.30ч.
НАХД № 119/2017
Предишни заседания – 30.10.2017
Правно основание – чл.63,ал.2 от КТ
Предмет:

Л.С.Х   от  гр. Момчилград   обжалва Наказателно постановление издадено  от Д“ИТ“гр. Смолян,  глоба    в размер на 1500  лева.


23.11.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 130/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.354, ал.5, вр. с ал.3, т.1, пред. І-во , вр. с чл.63,ал.1, т.5 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ......./2015 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГАМ обвиняемия  М.  С.  Д. - роден на.............. г. в ......................, ...................... ученик в 11-ти клас на СОУ „Антим 1-ви“-гр.Златоград, .................. с ЕГН .............................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предл. 1-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, за това, че на 11.08.2017г., около 23.10 ч., на Общински път SML 3108-с.Долен, общ.Златоград, на км. 1+200 м., от Станкова махала - Дуганица, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на деянието и можейки да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНВП) и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНВП, държал в себе си (в предния десен джоб на дънков панталон) високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от ЗКВНВП, и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно - коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 0,378 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 10,0 тегловни процента на стойност 2,27 лв., определена по Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен.


23.11.2017 г. – 10.30 ч.
НАХД № 131/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.6, т.1, предл. 4, чл.100, ал.1, т.1, предл.2, чл.100, ал.3 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Й.С.Й.   от  с.  Ц............ п...........   обжалва Наказателно  постановление  издадено  от   Районно управление    гр. Златоград,  глоба    в  размер на 90  лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 13.11.2017–17.11.2017 г.


13.11.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 105/2017
Предишни заседания –28.09.2017 г.,18.10.2017 г.
Правно основание – чл.24, ал.1 от Закона за авт. превози
Предмет:

Ф. З. М.  от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от   Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Смолян,  глоба в размер на 2000   лева.


14.11.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 128/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл.197, т.2, вр. с чл.194, ал.3, вр. . ал.1 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ....../2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия С. Б. К. - роден на .............. в гр.Златоград, жител и живущ в гр.Златоград, обл.Смолян ул.“К.......  Ф..........“ № ...., .................... ЕГН: ................, на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.З във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 12.10.2017 г., около 10.00 ч., в гр.Златоград, обл.Смолян, от пластмасов стол на ул.“Хан Аспарух“, пред блок № 6, отнел чужди движими вещи - мобилен телефон марка “LG”, модел „К 130 ЕЕ“, ведно с „Li-ion BATERY“, 16 бр. цигари марка “LM” и запалка, на обща стойност 379.18 лв., собственост и от владението на С.  К.  Б.  от гр.Златоград, обл.Смолян, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен и вещите са върнати и заместени.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 30.10.2017–03.11.2017 г.


30.10.2017 г. –  ч.
НАХД № 119/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.63,ал.2 от КТ
Предмет:

Л.С.Х   от  гр. Момчилград   обжалва Наказателно постановление издадено  от Д“ИТ“гр. Смолян,  глоба    в размер на 1500  лева.


19.09.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 83/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗАНН
Предмет:

А.Х.С   от  с.  Добромирци   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ОД на МВР   гр. Смолян,  глоба    в  размер на 100  лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 23.10.2017–27.10.2017 г.


24.10.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 115/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.


24.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 116/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.


26.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 112/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.185 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Р. А. Л. от  гр. Мадан   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 40   лева.


26.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 113/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.177, ал.1, т.2 пр. 1 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Р. А. Л. от  гр. Мадан   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 200 лева.


26.10.2017 г. – 10.30 ч.
НАХД № 122/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет: Обжалван електронен фиш

Н. С. С. от   с.  Горно Кирково   обжалва електронен  фиш  издаден  от  ОД на МВР гр. Смолян,   глоба   в размер на 50 лева.


26.10.2017 г. – 10.30 ч.
НАХД № 123/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.21, ал.1 от  ЗДвП
Предмет: Обжалван електронен фиш

С. С. В. от   с. Войводиново   обжалва електронен  фиш  издаден  от  ОД на МВР гр. Смолян,   глоба   в размер на 50 лева.


26.10.2017 г. – 11.00 ч.
НАХД № 118/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.193, ал.2  от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ......./2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемата М.  Ц. Д. - родена на ....................................................в гр. Н............................, работи като продавач-консултант в „М................“ ЕООД-гр.Н.........., .................., с ЕГН: ..........................., на основание чл.78а от НК да бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.193, ал.2 от НК, за това, че на 19.05.2017        г., около 16.00 ч, в супермаркет на „М................“ ЕООД, находящ се в гр.Н.........., обл.С................., извършила продажба на алкохолна напитка (уиски „Джак Даниелс“ в разфасовка от 700 мл), на лице, ненавършило 18-годишна възраст - на непълнолетния С. Б. Д. от гр.Н........., обл.С............, за лична употреба.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 16.10.2017–20.10.2017 г.


17.10.2017 г. – 09.00 ч.
НЧХД №48/2017
Предишни заседания-28.06., 27.09. 2017 г.
Правно основание– чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК

А.  Г.  С. от гр. М. ................................ с ЕГН .................................... и
М.  З.  С. от гр. М. ...............................с ЕГН......................................

ОБВИНЯВАТ:

С. И. В. от с. Л. .....................с ЕГН.......................................................

В Т О В А, Ч Е

1. На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата ни в с. О. ................................. е нанесъл побой на А. Г.  С.  с дървен кол, ударил  с ръце и крака, в следствие на което му е причинил следните телесни увреждания: по външната повърхност на лявата мишница, в долната й трета - овално охлузване на кожата с размери0,05/0, 5 см.; по задната повърхност на лявата предмишница, в горната и долната й трета - охлузвания на кожата с размери 1/0,5 см. и 1/1,5 см.; по задно - външната повърхност на лявата предмишница, в долната и трета - синкаво - мораво - червени кръвонасядания с размери 2/1 см., 2/2 см и 2,5/2 см. - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;

2. На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата ни в с. О. ..............., е нанесъл побой на М.  З.  С.  с кол, както и предизвиканото от С. В.  безконтролно движение назад на лек автомобил „Ф.  М." с д. к. №......... АМ, при който автомобилът удря М. С.  по лявата подбедрица, били нанесени следните телесни увреждания на  М.  С.: по дланната повърхност на дясната ръка, в областа на третия й пръст - ивицовидно охлузване на кожата с розово - червен цвят и размери 1/0,2 см.; по предната повърхност на лявата подбедрица, в средната и трета - синкаво - мораво - червено кръвонасядане с овална форма и размери 6/4 см. и охлузване на кожата с размери 1/0,3 см. в горният му край, покрито от розово - жълтеникава корица, разположена на нивото на околната кожа - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;

3. На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата им в с. О. ......, поради нанесен побой над А.  Г.  С. , който бил в съсобственият им  лек автомобил „Ф.  М." с д. к. № ......... със запален двигател, е предизвикал безконтролно движение назад на автомобила, в следствие на което същият се е ударил в железен кол от оградата в ляво по посока на движението и отзад в железния портал на оградата, при което му е причинил следните материални щети: изкривена предна лява врата в областта отвън между пантите под огледалото, която не подлежи на възстановяване; изкривена носеща греда на купето в областта на пантите; огъната лайсна на предна лява врата; пантите на предна лява врата са повредени до степен да не могат да се използват по предназначение; изкривена задна броня; счупен десен заден стоп, като щетите възлизат на стойност 500,00 лева - престъпление по чл. 216 от НК.
Престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК


По  ЧХ №62/2017 г. присъединено  с ЧХ №48/2017

С. И. В. от с. Л. .....................с ЕГН.......................................................

ОБВИНЯВА:

А.  Г.  С. от гр. М. ................................ с ЕГН ....................................

В Т О В А, Ч Е

На 01.11.2016 г. около 110. Часа в с. О...............  А. Г. С. от гр. М...................... му е причинил контузия на главата, , сътресение на мозъка, разкъсано  контузни  рани на главата, кръвонасядания по главата, контузия и охлузвания  и кръвонасядания  по гръдния кош, контузия и охлузвания и кръвонасядания по горните крайници и контузия , охлузвания и кръвонасядания по  кръстцово –поясната област
Престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК


18.10.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 105/2017
Предишни заседания –28.09.2017 г.
Правно основание – чл.24, ал.1 от Закона за авт. превози
Предмет:

Ф. З. М.  от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от   Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Смолян,  глоба в размер на 2000   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 09.10.2017–13.10.2017 г.


09.10.2017 г. –09.00 ч.
НАХД № 74/2017
Предишни заседания 07.09.2017
Правно основание – чл. 56, ал.1 от  З Здравето
Предмет: Обжалвано НП

М. М. Д.  от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от Регионална здравна инспекция гр. Смолян,   глоба в размер на 300  лева.


10.10.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 83/2017
Предишни заседания – 19.09.2017
Правно основание – чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗАНН
Предмет:

А.Х.С   от  с.  Добромирци   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ОД на МВР   гр. Смолян,  глоба    в размер на 100  лева.


10.10.2017 г. – 10.00 ч.
НОХД №114/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.234в, ал.1, вр. от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
       
К. Я. Б. - роден на ......... г. в с.С........, ............. с ЕГН: 5502026022,        

В Т О В А, Ч Е:

За неустановен период от време до 04.07.2017 г., в с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване на едното медно жило на мостовия проводник със сечение от 2,50 мм2 на електрическата инсталация за селскостопанската постройка към шпилката на основата на Главния предпазител, разположен на гетинаксово табло), с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия на селскостопанската постройка за клиентски № 1000491680 и измервателна точка ИТН № 1153045 с титуляр на партидата К. Я. Б.  от с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолян.        !
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в. ал.1 от НК


11.10.2017 г. –09.00 ч.
НАХД № 111/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл. 179, ал.5 от  ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Р. Т. Л.  от  гр. Мадан  обжалва Наказателно постановление издадено от Районно управление гр. Златоград,   глоба в размер на 70  лева.


11.10.2017 г. –10.00 ч.
НАХД № 110/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл. 174, ал.1, т.2от  ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

И. С. А.  от  гр. Пловдив  обжалва Наказателно постановление издадено от Районно управление гр. Златоград,   глоба в размер на 1000  лева.


11.10.2017 г. – 11.00 ч.
НОХД №77/2017
Предишни заседания –19.09.2017
Правно основание–  чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. Р. Д. - роден на ...... в с.К......, ................................................., с ЕГН-...............................,

В Т О В А, Ч Е:
От неустановен период до 10.02.2017 г., в с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване към оголени жила на захранващия кабел на 20 см до таблото преди електромера с двужилен меден проводник тип ПВВ-Б1 2x4.00 кв.мм. към консуматор на електрическа енергия в жилищната сграда), с което е създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия за измервателна точка ИТН № 1 187831, към собствената му къща в селото, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - НОХД № ......./2015 г., по което е одобрено Споразумение № ......./...........2015 г. на ЗРС, в сила от ..........................2015г.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в, ал.2 във вр. с алЛ във вр. с чл.28,ал.1 от НК


11.10.2017 г. –10.00 ч.
НАХД № 110/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл. 174, ал.1, т.2от  ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

И. С. А.  от  гр. Пловдив  обжалва Наказателно постановление издадено от Районно управление гр. Златоград,   глоба в размер на 1000  лева.


12.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 105/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл. 21, ал.1 от ЗДвП
Предмет: електронен фиш

Н. Ж. К.  от  гр. Смолян  обжалва Електронен фиш  издаден  от  Районно управление  гр. Златоград,  глоба в размер на 400  лева.


12.10.2017 г. – 10.15 ч.
НАХД № 105/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл. 21, ал.1 от ЗДвП
Предмет: ел. фиш

В. С. А. законен предст. на   ЕТ В. А. Г....ВЕ с. Слокожица  обжалва Електронен фиш  издаден  от  Районно управление  гр. Златоград,  глоба в размер на 50  леваИнформационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 02.10.2017–06.10.2017 г.


02.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 103/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.3, т.8 от Наредба №1 на Общински съвет гр. Златоград
Предмет:

Д.Х.Б   от  гр.  Златоград   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Община гр. Златоград глоба    в размер на 50  лева.


05.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 101/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.63, ал.2 от КТ
Предмет:

„Е...........................“ ЕООД, предст. от Е.С.Л    от  гр.  Златоград   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Смолян имуществена санкция     в размер на 1500  лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 25.09.2017–29.09.2017 г.
Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян