Информационен бюлетин
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 20.11.2017–24.11.2017 г.


20.11.2017 г. –  10.30ч.
НАХД № 119/2017
Предишни заседания – 30.10.2017
Правно основание – чл.63,ал.2 от КТ
Предмет:

Л.С.Х   от  гр. Момчилград   обжалва Наказателно постановление издадено  от Д“ИТ“гр. Смолян,  глоба    в размер на 1500  лева.


23.11.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 130/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.354, ал.5, вр. с ал.3, т.1, пред. І-во , вр. с чл.63,ал.1, т.5 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ......./2015 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГАМ обвиняемия  М.  С.  Д. - роден на.............. г. в ......................, ...................... ученик в 11-ти клас на СОУ „Антим 1-ви“-гр.Златоград, .................. с ЕГН .............................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предл. 1-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, за това, че на 11.08.2017г., около 23.10 ч., на Общински път SML 3108-с.Долен, общ.Златоград, на км. 1+200 м., от Станкова махала - Дуганица, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на деянието и можейки да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНВП) и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНВП, държал в себе си (в предния десен джоб на дънков панталон) високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от ЗКВНВП, и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно - коноп /канабис, марихуана/ с общо тегло 0,378 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 10,0 тегловни процента на стойност 2,27 лв., определена по Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен.


23.11.2017 г. – 10.30 ч.
НАХД № 131/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.6, т.1, предл. 4, чл.100, ал.1, т.1, предл.2, чл.100, ал.3 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Й.С.Й.   от  с.  Ц............ п...........   обжалва Наказателно  постановление  издадено  от   Районно управление    гр. Златоград,  глоба    в  размер на 90  лева.Информационен бюлетин


Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 09.10.2017–13.10.2017 г.


09.10.2017 г. –09.00 ч.
НАХД № 74/2017
Предишни заседания 07.09.2017
Правно основание – чл. 56, ал.1 от  З Здравето
Предмет: Обжалвано НП

М. М. Д.  от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено от Регионална здравна инспекция гр. Смолян,   глоба в размер на 300  лева.


10.10.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 83/2017
Предишни заседания – 19.09.2017
Правно основание – чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗАНН
Предмет:

А.Х.С   от  с.  Добромирци   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ОД на МВР   гр. Смолян,  глоба    в размер на 100  лева.


10.10.2017 г. – 10.00 ч.
НОХД №114/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.234в, ал.1, вр. от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
       
К. Я. Б. - роден на ......... г. в с.С........, ............. с ЕГН: 5502026022,        

В Т О В А, Ч Е:

За неустановен период от време до 04.07.2017 г., в с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване на едното медно жило на мостовия проводник със сечение от 2,50 мм2 на електрическата инсталация за селскостопанската постройка към шпилката на основата на Главния предпазител, разположен на гетинаксово табло), с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия на селскостопанската постройка за клиентски № 1000491680 и измервателна точка ИТН № 1153045 с титуляр на партидата К. Я. Б.  от с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолян.        !
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в. ал.1 от НК


11.10.2017 г. –09.00 ч.
НАХД № 111/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл. 179, ал.5 от  ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Р. Т. Л.  от  гр. Мадан  обжалва Наказателно постановление издадено от Районно управление гр. Златоград,   глоба в размер на 70  лева.


11.10.2017 г. –10.00 ч.
НАХД № 110/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл. 174, ал.1, т.2от  ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

И. С. А.  от  гр. Пловдив  обжалва Наказателно постановление издадено от Районно управление гр. Златоград,   глоба в размер на 1000  лева.


11.10.2017 г. – 11.00 ч.
НОХД №77/2017
Предишни заседания –19.09.2017
Правно основание–  чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. Р. Д. - роден на ...... в с.К......, ................................................., с ЕГН-...............................,

В Т О В А, Ч Е:
От неустановен период до 10.02.2017 г., в с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване към оголени жила на захранващия кабел на 20 см до таблото преди електромера с двужилен меден проводник тип ПВВ-Б1 2x4.00 кв.мм. към консуматор на електрическа енергия в жилищната сграда), с което е създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия за измервателна точка ИТН № 1 187831, към собствената му къща в селото, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - НОХД № ......./2015 г., по което е одобрено Споразумение № ......./...........2015 г. на ЗРС, в сила от ..........................2015г.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в, ал.2 във вр. с алЛ във вр. с чл.28,ал.1 от НК


11.10.2017 г. –10.00 ч.
НАХД № 110/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл. 174, ал.1, т.2от  ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

И. С. А.  от  гр. Пловдив  обжалва Наказателно постановление издадено от Районно управление гр. Златоград,   глоба в размер на 1000  лева.


12.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 105/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл. 21, ал.1 от ЗДвП
Предмет: електронен фиш

Н. Ж. К.  от  гр. Смолян  обжалва Електронен фиш  издаден  от  Районно управление  гр. Златоград,  глоба в размер на 400  лева.


12.10.2017 г. – 10.15 ч.
НАХД № 105/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл. 21, ал.1 от ЗДвП
Предмет: ел. фиш

В. С. А. законен предст. на   ЕТ В. А. Г....ВЕ с. Слокожица  обжалва Електронен фиш  издаден  от  Районно управление  гр. Златоград,  глоба в размер на 50  леваИнформационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 25.09.2017–29.09.2017 г.
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 18.09.2017–21.09.2017 г.


19.09.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 83/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗАНН
Предмет:

А.Х.С   от  с.  Добромирци   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ОД на МВР   гр. Смолян,  глоба    в размер на 100  лева.


19.09.2017 г. – 10.00 ч.
НОХД №77/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. Р. Д. - роден на ...... в с.К......, ............................................................., с ЕГН-...............................,
В Т О В А, Ч Е:
От неустановен период до 10.02.2017 г., в с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване към оголени жила на захранващия кабел на 20 см до таблото преди електромера с двужилен меден проводник тип ПВВ-Б1 2x4.00 кв.мм. към консуматор на електрическа енергия в жилищната сграда), с което е създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия за измервателна точка ИТН № 1 187831, към собствената му къща в селото, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - НОХД № ......./2015 г., по което е одобрено Споразумение № ......./...........2015 г. на ЗРС, в сила от ..........................2015г.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в, ал.2 във вр. с алЛ във вр. с чл.28,ал.1 от НК


19.09.2017 г. – 10.00 ч.
НОХД №84/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.234, ал.1предложение ІІ-ро от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

А. Й. А. –роден на ...........в гр. З.........................., с ЕГН-........................................,

В Т О В А, Ч Е:
На 02.04.2017 г., около 14.25 ч., в гр.Златоград, обл.Смолян, на ул.“България“, в багажното отделение на лек автомобил „О..... В.......“ с рег.№ СМ ................ АК, държал акцизни стоки, съгласно чл.2, т.2 от Закон за акцизите и данъчните складове (“на облагане с акциз подлежат .... тютюневите изделия“) - тютюневи изделия - 15060 гр. тютюн за пушене (за лула и цигари) по смисъла на чл.12, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове („тютюн за пушене (за лула и цигари)“ е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг
начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка“) на пазарна стойност 3516,96 лв. и дължим акциз към държавния бюджет в размер на 2289,12 лв. (общо 5806,08 лв.), без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон - чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия („тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и реда на Закона за акцизите и данъчните складове“), като случая не е маловажен.
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ чл.234, ал.1, предл.Н-ро от НК


19.09.2017 г. – 11.00 ч.
НОХД №95/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.354, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, предлож.І-во от НК
Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Д. С. С. - роден на .......................... в гр. А.............................с  ЕГН ................................,
В Т О В А, Ч Е:
На 11.06.2017 г., в гр.Неделино, обл.Смолян, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал (във вътрешен ляв джоб на якето си) високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 - Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, а именно-марихуана (коноп/канабис) с общо тегло 1,618 грама със съдържание на активен компонент - тетрахидроканабинол (ТХК) - 11,0 тегловни процента, на стойност 9,70 лв., определена по Приложение № 2 към член единствен и Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен.
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предл. І-во от НК.


19.09.2017 г. – 13.00 ч.
НОХД №85/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.209, ал.3, във вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Н. Р. И. - роден на ................... г. в гр.С............. с ЕГН ............................................................,
В Т О В А, Ч Е:
На 17.07.2015 г., в гр.Златоград, обл.С............................, чрез обява в интернет сайт „OLX.bg“ и чрез разговори от мобилен телефон с № ...................................., с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил заблуждение у И. М. М. от гр.Златоград, обл.Смолян, че разкодира мобилни телефони, като срещу сумата от 50 лв. ще разкодира и неговия мобилен телефон „IPHONE-4S“, с IMEI код ....................................................., след като му го изпрати по „Еконт Експрес“ООД в гр.София, офис „Орлов мост“, и с това му причинил имотна вреда в размер на 275 лв., съставляваща стойността на употребяван мобилен телефон „IPHONE-4S“, с IMEI код........................, собственост на И. М.  М., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.209, ал.З във вр. с ал.1 от НК.


20.09.2017 г. – 10.00 ч.
НОХД № 76/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.234в,  ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

З. А. Т. - роден на............. в гр.Н................... с ЕГН: ..............................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.декември 2016 г., в с.Крайна, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване на мостов проводник с медна жила със сечение от 4.00 мм2 на електрическата инсталация за втория жилищен етаж на къщата към изходящата клема на основата на главния предпазител, разположен на гетинаксово ел.табло), с което е създал услови
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 11.09.2017–15.09.2017 г.


12.09.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 101/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.63, ал.2 от КТ
Предмет:

Е……… ЕООД, представлявано от Е.С.Л..  от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от   Дирекция   „Инспекция  по труда“ гр. Смолян,   имуществена санкция   в размер на 1500  лева.


14.09.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 80/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет:

Л. Д. А.   от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград, глоба   в размер на 3010  лева.


14.09.2017 г. – 10.30 ч.
НАХД № 93/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася незабавно производство № ……./2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА  обвиняемия С. И. Г. - роден на ………..гр. .Н……., обл.С………., жител и живущ в гр.Н…………, обл.С……., , управител на ЕТ „С. Г.“-гр.Н………., обл.С……………, …………, с ЕГН …………, на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 03.08.2017        г., около 16.35 ч., в гр.Н…………., обл.С………., по ул.“П. …..Д. П.“, управлявал моторно превозно средство - мотопед, черен на цвят, неустановена марка и модел, с рама № ………….., без регистрационни номера, което не е регистрирано по надлежния ред.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 03.07.2017–07.07.2017 г.


05.07.2017 г. – 10.00ч.
НАХД №64/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2,във вр. с ал.1  от НК,   вр. с чл. 78а от  НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася  незабавно производство № ......./2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА  обвиняемия А.  З. Д. –род. в гр. З..................................,.....управител на........................., ................................... с ЕГН ........................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 23.05.2017г., около 06.15 ч, в гр.Златоград, обл.Смолянска, по ул.“България“ № 130, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ф..... П.........“, без регистрационни номера, с рама №.........................., собственост на Л.  Г. от гр.Б............., Р Италия, което не е регистрирано по надлежния ред.


05.07.2017 г. – 10.45ч.
НАХД №66/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2,във вр. с ал.1  от НК,   вр. с чл. 78а от  НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД
Внася незабавно производство № ......../2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА  обвиняемия Д. К. С. - роден  в гр. З........ ..........жител и живущ в гр.Н.................. с ЕГН ............................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 29.05.2017 г., около 13.00 ч., в гр.Неделино......................., управлявал моторно превозно средство - мотоциклет „С...........“, без регистрационни табели, с рама № ................, с неизвестна собственост, което не е регистрирано по надлежния ред.


05.07.2017 г. – 11.15ч.
НАХД № 68/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.343б, ал.3 от НК,   вр. с чл. 78а от  НК
Предмет

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася незабавно производство № ......../2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Злато град, като ПРЕДЛАГА  обвиняемия Б. Д. К. - роден на.......... в гр.Р.......................     на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.343б, ал.З от НК, за това, че на 09.06.2017 г., около 21.40 ч, в гр.Златоград, по ул.“България“ и по ул.“Ст.Стамболов“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „О....  А.......“, с рег.№ ......................., след употреба на наркотични вещества - АМР /амфетамин/, установено по надлежния ред (съгласно Наредба № 30/2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства), с техническо средство “Дрегер Drug Check” 3000, с №..........., валиден до м.декемвриИнформационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 26.06.2017–30.06.2017 г.


28.06.2017 г. – 10.00 ч.
НЧХД №48/2017
Предишни заседания-
Правно основание– чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК

А.  Г.  С. от гр. М. ................................ с ЕГН .................................... и
М.  З.  С. от гр. М. ...............................с ЕГН......................................

ОБВИНЯВАТ:

С. И. В. от с. Л. .....................с ЕГН.......................................................

В Т О В А, Ч Е
1. На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата ни в с. О. ................................. е нанесъл побой на А. Г.  С.  с дървен кол, ударил  с ръце и крака, в следствие на което му е причинил следните телесни увреждания: по външната повърхност на лявата мишница, в долната й трета - овално охлузване на кожата с размери0,05/0, 5 см.; по задната повърхност на лявата предмишница, в горната и долната й трета - охлузвания на кожата с размери 1/0,5 см. и 1/1,5 см.; по задно - външната повърхност на лявата предмишница, в долната и трета - синкаво - мораво - червени кръвонасядания с размери 2/1 см., 2/2 см и 2,5/2 см. - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;

2. На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата ни в с. О. ..............., е нанесъл побой на М.  З.  С.  с кол, както и предизвиканото от С. В.  безконтролно движение назад на лек автомобил „Ф.  М." с д. к. №......... АМ, при който автомобилът удря М. С.  по лявата подбедрица, били нанесени следните телесни увреждания на  М.  С.: по дланната повърхност на дясната ръка, в областа на третия й пръст - ивицовидно охлузване на кожата с розово - червен цвят и размери 1/0,2 см.; по предната повърхност на лявата подбедрица, в средната и трета - синкаво - мораво - червено кръвонасядане с овална форма и размери 6/4 см. и охлузване на кожата с размери 1/0,3 см. в горният му край, покрито от розово - жълтеникава корица, разположена на нивото на околната кожа - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;
3. На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата им в с. О. ......, поради нанесен побой над А.  Г.  С. , който бил в съсобственият им  лек автомобил „Ф.  М." с д. к. № ......... със запален двигател, е предизвикал безконтролно движение назад на автомобила, в следствие на което същият се е ударил в железен кол от оградата в ляво по посока на движението и отзад в железния портал на оградата, при което му е причинил следните материални щети: изкривена предна лява врата в областта отвън между пантите под огледалото, която не подлежи на възстановяване; изкривена носеща греда на купето в областта на пантите; огъната лайсна на предна лява врата; пантите на предна лява врата са повредени до степен да не могат да се използват по предназначение; изкривена задна броня; счупен десен заден стоп, като щетите възлизат на стойност 500,00 лева - престъпление по чл. 216 от НК.
 Престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК


28.06.2017 г. – 10.45 ч.
НАХД № 54/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл. 174, ал.3 от ЗДвП
Предмет: обжалване на Наказателно постановление

Т.А.О. от  с.  Хаджийско...........................обжалва Наказателно  постановление
издадено от  Районно управление гр. Златоград,  глоба в размер на 2000 лева.


28.06.2017 г. – 11.15 ч.
НАХД № 63/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл. 21, ал. 1 от ЗДвП
Предмет: обжалване на Електронен фиш

Т.А.О. от  с.  Хаджийско...........................обжалва Наказателно  постановление
издадено от  Районно управление гр. Златоград,  глоба в размер на 100 лева.


28.06.2017 г. – 11.30 ч.
НОХД № 60/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.197, т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, предл.Н-ро и т.4, предл Л-во във вр. с чл.194, ал.1 във вр. счл.20, ал.2 от НК.

Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. В.  К. - роден на ..........г. в гр.М...................................... с ЕГН-9509063220,
В Т О В А, Ч Е:
На 26.04.2016 г., в съучастие като помагач с Е.  Л.  Т. , И. М. И., Х. Р. А., И. Т. Р., Б. М. Д. и А. Е. Б., на около 600 м. западно от 25-та гранична пирамида в района на 9-та табела, в землището на гр.Златоград, общ.Златоград, обл.Смолянска, чрез намиране на лица за осъществяване на наблюдение и охрана, и за транспортиране с микробус, умишлено е улеснил превеждането през границата на страната от Република Гърция в Република България, група от хора - 22 лица, които не са български граждани - афганистанските граждани, както следва: А. К., Ш.  Г., Р. А. Х. Р., С. А. У. Ш., Е. А. С. Р., У. Х., Ф. Р. К., М. Н., Е. Н., С. К., А. С. К., А. Р. К., А. С. К., Т. К., О. К., М. К., Ш. Г., Й. Н., Е. Н., М. Н., М. Н., М. Н. от които 13 лица, ненавършили 16 годишна възраст – С. К., А. С. К., А. Р. К., А. С. К., Т.  К., О. К., М. К., Ш. Г., Й.  Н. , Е. Н., М. Н., М. Н., М. Н., без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.280, ал.2, т.1 и т.З във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.4 от НКИнформационен бюлетин


Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 05.06.2017–09.06.2017 г.


05.06.2017 г. –09.30 ч.
НАХД № 56/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл. 483, ал.1, т.1 от КЗ
Предмет: Обжалвано НП

В. М. Ч.  от  с.  А............................ обжалва Наказателно  постановление  издадено от  Районно Управление гр. Златоград,   глоба в размер на 300 лева.Назад НазадНапред Напред