Информационен бюлетин
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 19.03.2018–23.03.02.2018 г.


20.03.2018 г. – 09.00ч.
НАХД № 11/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл.80, т.5 ЗБЛД
Предмет: Обжалвано  НП

М. С. Х.   от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград,  глоба   в размер на 50   лева.


20.03.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 12/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл.139, ал.5 от ЗДвП
Предмет:Обжалвано  НП

М. З. К.  гр. София    обжалва Наказателно постановление издадено  от   РУ  гр.Златоград ,   глоба в размер на 1500   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 12.03.2018–16.03.02.2018 г.


12.03.2018 г. – 09.00 ч
НЧХД №18/2017
Предишни заседания
Правно основание–   чл.161, ал.1, вр. с чл.130, ал.2 от НК

К. Й. К   с ЕГН………………….,  с. Д…….……
ОБВИНЯВА:

Ю. М. К.  от  с. Д………..с ЕГН……………………

1. В това, че на 06.08.2017 г. около 09:30-10:00 часа в с. Д..........., общ. З........., обл. С........., пред домът и, на улицата, и нанесъл  побой, като и причини лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, чрез нанасянето и на удари в областта на дясната половина на главата и дясната мишница, което деяние е престъпление по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК.
Престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК12.03.2018 г. – 10.30 ч
НЧХД №19/2017
Предишни заседания
Правно основание–   чл.161, ал.1, вр. с  чл.148, ал.1, т.1, вр.чл.146, ал.1 от НК

К. Й. К.  от  с. Д………..с ЕГН……………………
 
ОБВИНЯВА:

М. С. К   с ЕГН………………….,  с. Д…….……
В  това, че на 06.08.2017 г. около 09:30-10:00 часа в с. Д.........., общ. З........., обл. С........., пред домът и, на улицата, в нейно  присъствие и присъствието на повече от двама души и нанесъл публична  обида, чрез изричайки на думите .. .“майка ти ще е....а, къде си тръгнала, през моста повече няма да минаваш...“
Престъпление по  чл. 148, ал. 1, т.1 във вр. с чл. 146, ал.1 от НК.


13.03.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 153/2017
Предишни заседания – 14.02.2018
Правно основание – чл.139, ал.5 и чл.147, ал.1от ЗДвП
Предмет:

Л. Д. А.   от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград, глоба   в размер на 3010  лева.


14.03.2018 г. – 13.00 ч.
НАХД № 6/2018
Предишни заседания – 12.02.2018
Правно основание – чл. 60, ал. 2  от  ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

„Горубсо-Златоград „АД  гр. Златоград   обжалва Наказателно постановление издадено  от   РИОСВ  гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 5000   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 06.03.2018–09.03.02.2018 г.


06.03.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 15/2018
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.172б, ал.1, пред. І-во от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
И. Ю. Т. - роден на ................... в с.Ч............., ...................., с ЕГН .....................,

В  Т О В А, Ч Е:
На 26.07.2017 г., около 11.20 ч., в гр.Неделино, обл.Смолянска, на сергия, находяща се на ул.“Ал. Стамболийски“ № 110, без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно - за марка “Adidas” - фирмите “Adidas AG-Germany”-Tермания и “Adidas international Marketing BV”- Холандия и за марка “Nike’’-фирма “NIKE INNOVATE C.V.’’-САЩ, използвал в търговската си дейност (по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от Закон за марките и географсите означения - „използване в търговска дейност по смисъла на ал.1 е ... предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак“) без правно основание марки, обекти на това изключително право, като предлагал за продажба стоки - дрехи с изписани на тях надписи и поставени знаци както следва:
1.        Облекла с марката “Adidas” - 8 бр. комплекти горнище и долнище (тениска и къси гащета), 10 бр. къси гащета (шорти), 8 бр. спортни екипи (горнище с дълъг ръкав и анцунг) и 2 бр. горнища (тип суичър);
и 2.0блекла с марката “Nike” - 1 бр. спортен екип (с дълъг ръкав), всичкото на обща стойност 1759,40 лв.
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.172б, ал.1, предлЛ-во от НК


06.03.2018 г. –10.00 ч.
НАХД № 21/2018
Предишни заседания
Правно основание – чл. 137 , чл.100, ал.1,т.1 от ал.5 от ЗЗДП
Предмет: Обжалвано НП

В. Р. Е.  от  гр. Злтоград  обжалва Наказателно постановление издадено от РУ гр. Златоград,   глоба в размер на 110  лева.


06.03.2018 г. –10.30 ч.
НАХД № 152/2017
Предишни заседания 30.01.2018
Правно основание – чл. 139, ал.5 , чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

С. М. С.  от  гр. Смолян обжалва Наказателно постановление издадено от РУ гр. Златоград,   глоба в размер на 310  лева.


06.03.2018 г. – 10.30 ч.
НОХД № 17/2018
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
С. Б. Х. - роден на .................................. в гр.К............................ с ЕГН-.........................,
В Т О В А, Ч Е:
В гр.Златоград, обл.Смолянска, след като с Решение № 62/22.03.2012        г. по гр.дело № ......./2011 г. по описа на Районен съд гр.Златоград (влязло в законна сила на ................. г.) е осъден да издържа свои низходящи - децата си П. С.  Х.  и Н. С. Х., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски - за периода от 22.08.2013 г. до 22.07.2017 г. включително (или 47 месечни вноски от по 210 лв. общо за двете деца, от които 110 лв. за П........ и 100 лв. за Н..........., общо 9870 лв.).

-ПРЕСТЬПЛЕНИЕ чл.183, ал.1 от НК


06.03.2018 г. – 11.00 ч.
НАХД № 8/2017
Предишни заседания – 20.02.2018
Правно основание – чл.5, ал.3, т.1  от ЗДвП
Предмет: Обжалвано  НП

С. И. Г. от с. Кочани    обжалва  Наказателно постановление издадено от  от   ОД на МВР гр. Смолян- РУ гр. Златоград,   глоба  в размер на 1000 лева,  лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца и отнемане на  10 точки.

06.03.2018 г. – 11.15 ч.
НАХД № 7/2018
Предишни заседания –20.02.2018
Правно основание – чл.58, ал.2 от ЗВМД
Предмет:Обжалвано   НП

А. А. А от гр. Айтос   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Областна дирекция по безопасност на храните  гр. Смолян,    глоба  в размер на 50  лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 19.02.2018–23.02.2018 г.


20.02.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 5/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл. 60,ал.2, вр. с чл.59, ал.1 от ЗАНН
Предмет:Обжалвано НП

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян  обжалва Наказателно постановление издадено  от   Басейнова  дирекция, източнобеломорски  район гр. Пловдив,   имуществена санкция в размер на 2000  лева.


20.02.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 7/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.58, ал.2 от ЗВМД
Предмет:Обжалвано   НП

А. А. А от гр. Айтос   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Областна дирекция по безопасност на праните  гр. Смолян,    глоба  в размер на 50  лева.


20.02.2018 г. – 10.15 ч.
НАХД № 8/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.5, ал.3, т.1  от ЗДвП
Предмет: Обжалвано  НП

С. И. Г. от с. Кочани    обжалва  Наказателно постановление издадено от  от   ОД на МВР гр. Смолян- РУ гр. Златоград,   глоба  в размер на 1000 лева,  лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца и отнемане на  10 точки.


20.02.2018 г. – 10.15 ч.
НАХД № 9/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.44, ал.1 от Закона за водите
Предмет: Обжалвано НП

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян  обжалва Наказателно постановление издадено  от   Басейнова  дирекция, източнобеломорски  район гр. Пловдив,   имуществена санкция в размер на 150  лева.


23.02.2018 г. – 13.00 ч.
НОХД №77/2017
Предишни заседания –19.-09.2017, 11.10.2017, 28.11.20171, 16.01.2018,   30.01.2018
Правно основание–  чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. Р. Д. - роден на ...... в с.К......, ............................................................., с ЕГН-...............................,
В Т О В А, Ч Е:
От неустановен период до 10.02.2017 г., в с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване към оголени жила на захранващия кабел на 20 см до таблото преди електромера с двужилен меден проводник тип ПВВ-Б1 2x4.00 кв.мм. към консуматор на електрическа енергия в жилищната сграда), с което е създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия за измервателна точка ИТН № 1 187831, към собствената му къща в селото, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - НОХД № ......./2015 г., по което е одобрено Споразумение № ......./...........2015 г. на ЗРС, в сила от ..........................2015г.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в, ал.2 във вр. с алЛ във вр. с чл.28,ал.1 от НКИнформационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 12.02.2018–16.02.2018 г.


12.02.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 6/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл. 60, ал. 2  от  ЗАНН
Предмет:Обжалвано  НП

„Горубсо-Златоград „АД  гр. Златоград   обжалва Наказателно постановление издадено  от   РИОСВ  гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 5000   лева.


14.02.2018 г. – 11.30 ч.
НАХД № 153/2017
Предишни заседания – 17.01.2018
Правно основание – чл.139, ал.5 и чл.147, ал.1от ЗДвП
Предмет:

Л. Д. А.   от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград, глоба   в размер на 3010  лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 29.01.2018–02.02.2018 г.


30.01.2018 г. –09.00 ч.
НАХД № 152/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл. 139, ал.5 от ЗЗДП, чл. 100, ал.1, т.1 от ЗАДС
Предмет: Обжалвано НП

С. М. С.  от  гр. Смолян обжалва Наказателно постановление издадено от РУ гр. Златоград,   глоба в размер на 310  лева.


30.01.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 154/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.21,ал.1 от ЗДвП
Предмет: електронен фиш

О. О. М. от гр. Ардино    обжалва Електронен фиш издаден  от   ОД на МВР гр. Смолян,   глоба  в размер на 50  лева.


30.01.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 155/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.21,ал.1 от ЗДвП
Предмет: електронен фиш

Е. Е. М. от гр. Кърджали     обжалва Електронен фиш издаден  от   ОД на МВР гр. Смолян,   глоба  в размер на 50  лева.


30.01.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 3/2018
Предишни заседания –
Правно основание – чл.638, ал. 3 от КЗ
Предмет: Обжалвано НП

И. З. Г.  от  гр. Златоград     обжалва Наказателно постановление издадено от Районно управление  гр. Златоград,   глоба  в размер на 400  лева.


30.01.2018 г. – 14.00 ч.
НОХД №77/2017
Предишни заседания –19.-09.2017, 11.10.2017, 28.11.20171, 16.01.2018
Правно основание–  чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. Р. Д. - роден на ...... в с.К......, ............................................................., с ЕГН-........................
В Т О В А, Ч Е:
От неустановен период до 10.02.2017 г., в с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване към оголени жила на захранващия кабел на 20 см до таблото преди електромера с двужилен меден проводник тип ПВВ-Б1 2x4.00 кв.мм. към консуматор на електрическа енергия в жилищната сграда), с което е създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия за измервателна точка ИТН № 1 187831, към собствената му къща в селото, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - НОХД № ......./2015 г., по което е одобрено Споразумение № ......./...........2015 г. на ЗРС, в сила от ..........................2015г.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в, ал.2 във вр. с алЛ във вр. с чл.28,ал.1 от НК


31.01.2018 г. – 09.00 ч
НЧХД №15/2017
Предишни заседания
Правно основание–   чл.146, ал. 1 от НК,чл. 130, ал. 2 от НК

 Ж. М. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……

ОБВИНЯВА:

Р. И. К.  от  с. С………..с ЕГН……………………

1.че на 18 октомври 2017г.  и е  нанесла  обида произнасяйки следните думи: „Ей, циганко. Ще ти строша керемидите на колибата. Добре да знаеш." –  и
2. на 18.10.2017г. чрез побой и е нанесла множество увреждания: контузия на главата, контузия и кръвонасядане по гърба, контузия и кръвонасядане по горните и по долните крайници - лека телесна повреда, без разстройство на здравето.

Престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 22.01.2018–26.01.2018 г.


23.01.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 115/2017
Предишни заседания – 24.10.2017, 28.11.2017, 18.12.2017
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.


23.01.2018 г. – 09.30 ч.
НАХД № 116/2017
Предишни заседания – 24.10.2017, 28.11.2017
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 15.01.2018–19.01.2018 г.


16.01.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД №77/2017
Предишни заседания –19.-09.2017, 11.10.2017, 28.11.2017
Правно основание–  чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

В. Р. Д. - роден на ...... в с.К......, ............................................................., с ЕГН-...............................,
В Т О В А, Ч Е:
От неустановен период до 10.02.2017 г., в с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД-гр.Пловдив (чрез самоволно свързване към оголени жила на захранващия кабел на 20 см до таблото преди електромера с двужилен меден проводник тип ПВВ-Б1 2x4.00 кв.мм. към консуматор на електрическа енергия в жилищната сграда), с което е създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия за измервателна точка ИТН № 1 187831, към собствената му къща в селото, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - НОХД № ......./2015 г., по което е одобрено Споразумение № ......./...........2015 г. на ЗРС, в сила от ..........................2015г.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.234в, ал.2 във вр. с алЛ във вр. с чл.28,ал.1 от НК


16.01.2018 г. – 11.00 ч.
НАХД № 135/2017
Предишни заседания – 05.12.2017
Правно основание – чл. 185, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС
Предмет: НП

ЕТ „А........А........., представлявано от  А. П. А от    гр. Смолян   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ТД на НАП гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 500  лева.


16.01.2018 г. – 11.30 ч.
НАХД № 136/2017
Предишни заседания – 05.12.2017
Правно основание – чл. 185, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС
Предмет: НП

ЕТ „А........А........., представлявано от  А. П. А от    гр. Смолян   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ТД на НАП гр. Смолян,   имуществена санкция в размер на 500  лева.


17.01.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 134/2017
Предишни заседания – 06.12.2017
Правно основание – чл.21,ал.1 от ЗДвП
Предмет: електронен фиш

Д. Е. Б. от гр. Златоград   обжалва Електронен фиш издаден  от   ОД на МВР гр. Смолян,   глоба  в размер на 100  лева.


17.01.2018 г. – 10.00 ч.
НАХД № 145/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.174, ал.3 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Т. А. О.  от  с. Хаджийско     обжалва наказателно постановление издадено от Районно управление  гр. Златоград,   глоба  в размер на 2000  лева и лишаване от правоуправление на МПС за срок от 24 месеца.


17.01.2018 г. – 10.15 ч.
НАХД № 141/2017
Предишни заседания – 07.12.2017
Правно основание – чл. 150 от ЗДвП
Предмет: НП

Р. И. Д.  от    гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Районно
управление  гр.Златоград,  глоба  в размер на 200 лев


17.01.2018 г. – 10.15 ч.
НАХД № 138/2017
Предишни заседания – 07.12.2017
Правно основание – чл. 174, ал. 3, пр.1 от ЗДвП
Предмет: НП

Р. И. Д.  от    гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Районно управление  гр.Златоград,  глоба  в размер на 2030 лева.


17.01.2018 г. – 10.30 ч.
НАХД № 153/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.139, ал.5 и чл.147, ал.1от ЗДвП
Предмет:

Л. Д. А.   от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от  РУ гр. Златоград, глоба   в размер на 3010  лева.


18.01.2018 г. – 09.00 ч.
НАХД № 144/2017
Предишни заседания -13.12.2017
Правно основание – чл.140, ал.1от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

А. М. С. от  гр. З..................................   обжалва Наказателно  постановление  издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 200 лева и право да управлява МПС за срок от 6 месеца .


18.01.2018 г. – 10.00 ч.
НОХД № 143/2017
Предишни заседания –13.12.2017
Правно основание–  чл.235 , ал.6, вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
И. Е.  Ю. - роден .......................... в с.Д...............,.............. с ЕГН: ...........................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.октомври 2016 г., в местността „Папаз“, землище на с.Долен, общ.Златоград, обл.Смолянска, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от отдел № 253, подотдел „е“ по ГСП на ТП „ДГС- Златоград“ (държавна горска територия) общо 10 бр. дървета от бял бор или 7.1 пр.куб.м., на обща стойност 284.00 лв., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК


18.01.2018 г. – 11.00 ч.
НОХД № 142/2017
Предишни заседания –13.12.2017
Правно основание–  чл.235 , ал.6, вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
Ю. Ю. А. - роден на ................................................., с ЕГН: ..........................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.октомври 2016 г., в местността „Папаз“, землище на с.Долен, общ.Златоград, обл.Смолян, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от отдел № 253, подотдел „е“ по ГСП на ТП „ДГС- Златоград“ (държавна горска територия) общо 17 бр. дървета от бял бор или 7.0 пр.куб.м., на обща стойност 280.00 лв., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НКИнформационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 18.12.2017–22.12.2017 г.18.12.2017 г. – 13.30 ч.
НАХД № 115/2017
Предишни заседания – 24.10.2017, 28.11.2017
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.


18.12.2017 г. – 14.00 ч.
НАХД № 116/2017
Предишни заседания – 24.10.2017, 28.11.2017
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 11.12.2017–15.12.2017 г.


11.12.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 131/2017
Предишни заседания – 23.11.2017
Правно основание – чл.6,т., пред. 4, чл.100, ал.1, предл2, чл.100, ал. 3 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Й. С. Й.  от   с. Ц...........п............   обжалва Наказателно   постановление   издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 90   лева.


13.12.2017 г. – 09.00 ч.
НОХД № 142/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.235 , ал.6, вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

Ю. Ю. А. - роден на ................................................., с ЕГН: ..........................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.октомври 2016 г., в местността „Папаз“, землище на с.Долен, общ.Златоград, обл.Смолян, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от отдел № 253, подотдел „е“ по ГСП на ТП „ДГС- Златоград“ (държавна горска територия) общо 17 бр. дървета от бял бор или 7.0 пр.куб.м., на обща стойност 280.00 лв., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК


13.12.2017 г. – 10.00 ч.
НОХД № 143/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.235 , ал.6, вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

И. Е.  Ю. - роден .......................... в с.Д...............,.............. с ЕГН: ...........................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.октомври 2016 г., в местността „Папаз“, землище на с.Долен, общ.Златоград, обл.Смолянска, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от отдел № 253, подотдел „е“ по ГСП на ТП „ДГС- Златоград“ (държавна горска територия) общо 10 бр. дървета от бял бор или 7.1 пр.куб.м., на обща стойност 284.00 лв., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК


13.12.2017 г. – 11.00 ч.
НАХД № 144/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл.140, ал.1от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

А. М. С. от  гр. З..................................   обжалва Наказателно  постановление  издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 200 лева и право да управлява МПС за срок от 6 месеца .Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян