Информационен бюлетин
Информационен бюлетин
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н     Б Ю Л Е Т И Н
НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЗЛАТОГРАД
ЗА ПЕРИОДА 10.06.2019 –14.06.2019 г.11.06.2019 г. – 11.00 ч.
НАХД № 33/2019
Предишни заседания - 27.05.2019
Правно основание – чл. 59 и сл. от ЗАНН
Предмет:Електронен фиш

ЕТ „ А......................64- А. К.“ прест.  от А. К. обжалва наказателно постановление издадено от ТД на НАП  гр. Пловдив   имуществена санкция в размер на 4000  лева


12.06.2019 г. – 10.00 ч.
НАХД № 50/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ......../2019 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Е. З. Х. - ЕГН ................................................, на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 07.05.2019 г., около 18.30 ч., на Общински път SML-3183, на 700 м.от центъра на с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, в посока „Имамски колиби“, управлявал моторно превозно средство-мотоциклет марка „К...................“, модел „К.......“ с рама № KL ...............................без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.


12.06.2019 г. – 11.00 ч.
НАХД № 51/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ............./2019 г. по описа на РУ-гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия К. М. Я. - ЕГН ............................................................................................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 07.05.2019 г., около 18.30 ч., на Общински път SML-3183, на 700 м.от центъра на с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, в посока „Имамски колиби“, управлявал моторно превозно средство-мотоциклет марка „И..“, модел „П.........“ с рама № П ............., без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.


12.06.2019 г. – 14.00 ч.
НОХД № 39/2019
Предишни заседания –28.06.2019
Правно основание–  по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, редл.1-во от НК.
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

А. С. Ч. - с ЕГН: .................., роден на .................. г. в гр.Златоград, обл.Смолян................................................................................................................................
В Т О В А, Ч Е:
На 22.02.2019 г., около 17.40 ч, в гр.Златоград, обл.Смолян, на ул.”Стефан Стамболов” № 7, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в джоба на дънките си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З, ал.2, т. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.З, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1 - Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно - Амфетамин с общо нето тегло 0,366 грама, с 29,4 тегловни %, на стойност
10,98        лв., определена по приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1, предл.1-во от НК.


13.06.2019 г. – 09.00 ч.
НАХД № 52/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ........../2019 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Р.  В.  Д. - ЕГН ........................................,  ученик в XI-ти клас на ПГТТ „Х......  Б........“-гр.Смолян, ........., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК, за това, че на 07.05.2019 г., около 18.30 ч., на Общински път SML-3183, на 700 м. от центъра на с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, в посока „Имамски колиби“, като непълнолетен, разбирайки свойството и значението на деянието и можейки да ръководи постъпките си, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет марка „Л........“, с рама № ..............., без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.13.06.2019 г. – 10.00 ч.
НАХД № 53/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внасям бързо производство № ...../2019 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия А. З. Х. - ЕГН: ................................................................, ученик в ХІ-ти клас на СУ„Св.Св.Кирил и Методий“-гр.Неделино, .................................................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК, за това, че на
07.05.2019        г., около 18.30 ч, на Общински път SML-3183, на 700 м от центъра на с.Еленка, общ.Неделино, обл.Смолян, в посока „Имамски колиби“, като непълнолетен, разбирайки свойството и значението на деянието и можейки да ръководи постъпките си, управлявал моторно превозно средство мотоциклет марка „С...........“, с рама № ................, без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред.13.06.2019 г. – 11.00 ч.
НАХД № 55/2019
Предишни заседания
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Наказателно постановление

С. С. К. от с. Долен обжалва Наказателно постановление издадено от РУ на МВР гр. Златоград   глоба в размер на 50.00  лева.Информационен бюлетин
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н     Б Ю Л Е Т И Н
НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЗЛАТОГРАД
ЗА ПЕРИОДА 20.05.2019 –23.05.2019 г.


21.05.2019 г. – 09.00 ч
НЧХД №45/2018
Предишни заседания- 14.06.2018,19.06.2018,26.06.2018 и 02.10.2018,01.04.2019
Правно основание–   Чл. 161, ал. 1 във вр. с чл. 130, ал.2 от НК
М. С. М. от с. Е.......р..........

ОБВИНЯВА:

Р.  С.  М. от с. Е......р..........с ЕГН............................

В Т О В А, Ч Е:
На 16.11.2017 г. около 12:00 часа в с. Ерма река, общ. Златоград, обл. Смолян, пред домът и на двора и в помещение „дърварника“, находящо се до къщата и, и нанесъл  побой, като и причинил лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, чрез нанасянето и на удари в областта на дясното бедро и лявата половина на седалището, което деяние е престъпление по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК.Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян