Обявления на Държавен съдебен изпълнител
ОБЯВЛЕНИЕ №12 ПО ИЗП.ДЕЛО №92/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 12

ПО ИЗП.ДЕЛО № 92/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД


Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 18.11.2017  г. до 18.12.2017 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на недвижими имоти  собственост на  СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ от гр.Златоград и СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КЕХАЙОВ от с.Козарка, общ. Неделино, за удовлетворяване вземането на   СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК  АД ГР.ВАРНА , а именно:

1.СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 123 КВ.М. И ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 144 КВ.М. ОТ ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В С.КОЗАРКА, ОБЩ.НЕДЕЛИНО, СОБСТВЕНОСТ НА СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ.
2.ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 144 КВ.М. И ТАВАНСКИ ЕТАЖ ОТ ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В  С.КОЗАРКА, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, СОБСТВЕНОСТ НА СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КЕХАЙОВ  ОТ С.КОЗАРКА.
ТРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Е ПОСТРОЕНА В ИМОТ ПРИ ГРАНИЦИ НА СЪСЕДИ : ИМОТ НА ДАНЧО КЕХАЙОВ, ИМОТ НА  ЕМИЛ КЕХАЙОВ, ИМОТ НА АТАНАС КЕХАЙОВ И УЛИЦА.
СЪЩАТА ЩЕ СЕ ПРОДАВА НА ЦЯЛО.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО Е В РАЗМЕР  на 20550.00 лв. /  двадесет хиляди петстотин и петдесет  лева /.                    
ВЪРХУ ИМОТА ИМА  ВПИСАНА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА  С ВХ.№ 186/27.03.2007г., подновена с Молба с Вх. № 129/16.03.2017 г., в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД ГР.ВАРНА, за сума от 120000.00 ЛЕВА.              
Интересуващите се от имота, могат    да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес  с. Козарка, общ. Неделино.

Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество,  съгласно чл. 489,  ал. 1  от ГПК. За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян , офис гр.Златоград ,BIC  TTBBBG22,  IBAN  BG89TTBB94003320017687.

Всеки наддавач,  посочва  предложената от него  цена с цифри и думи,  и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 19.12. 2017 г.  от 10.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи ,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.


ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №11 ПО ИЗП.ДЕЛО №38/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 11

ПО ИЗП.ДЕЛО № 38/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД


Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 20.11.2017 г.. до 20.12.2017 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на недвижим имот собственост на длъжника  ВИОЛЕТА ВЛАДИМИРОВА ГРОЗДЕВА  от гр.Златоград, за удовлетворяване вземането на  СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ  ЕКСПРЕСБАНК АД ГР.ВАРНА, а именно:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ 356 КВ.М.  С ИДЕНТИФИКАТОР 31111.34.763, ведно с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 95 кв.м., с идентификатор  31111.34.763.1 и ЛЯТНЯ КУХНЯ с ГАРАЖ, със застроена площ  32 кв.м., с идентификатор  31111.34.763.3 находящ се в гр.Златоград, ул.”Росица” № 4, при  граници: Поземлени имоти с идентификатори №№ 31111.34.864, 31111.34.767, 31111.34.766 и 31111.34.765

ВЪРХУ имота има вписана договорна ипотека с Вх.№ 163/29.03.2006 г. , подновена с молба с Вх. № 169/23.03.2016г. в полза на  „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК „ АД ГР.ВАРНА за сума от 150 000.00 лева.
Началната цена, от която ще започне наддаването  е  в размер на 97536,60 лв.( деветдесет и седем хиляди петстотин тридесет и шест лева и шестдесет ст.).

Интересуващите се от  имота, могат  да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес гр.Златоград,  ул.” Росица” № 4.
Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 , ал. 1  от ГПК. За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян, офис гр.Златоград, BIC   TTBBBG22,   IBAN № BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач,  посочва  предложената от него  цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 21.12.2017 г. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал.1 от ГПК/.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №10 ПО ИЗП.ДЕЛО №25/2007 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 10

ПО ИЗП.ДЕЛО № 25/2007 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД


Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 27.10.2017  г.  до 27.11.2017 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на недвижим имот собственост на длъжника Здравко Димитров Даскалов от гр.Неделино, за удовлетворяване вземането на   Национална агенция по приходите гр.София  а именно:
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН  ЕТАЖ, със застроена площ 80 кв.м., от  триетажна масивна жилищна сграда, построена в поземлен имот № 831, участващ в образуването на УПИ 831, 832, кв.119 по ПУП на гр.Неделино .

Върху имота има вписана договорна ипотека с вх.№ 125/01.04.2014 г. в полза на НАП гр.София,  за ДФ”Земеделие” гр.София, за сума  14007.00 лева.

Началната цена, от която ще започне наддаването  е в размер на  10300.00 лева (десет хиляди и триста лева).              
Интересуващите се от  имота, могат  да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час,  да разгледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес  гр.Неделино, общ.Неделино.
Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество  , съгласно чл. 489 , ал. 1  от ГПК.За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян, офис гр.Златоград, BIC  TTBBBG22, IBAN  BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач, посочва  предложената от него  цена с цифри и думи ,и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
 
На 28.11.2017 г. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №8 ПО ИЗП.ДЕЛО №38/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 8

ПО ИЗП.ДЕЛО № 38/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД


Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 13.09.2017г. до 13.10.2017 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден, на  движима вещ собственост на „СТЕФАН СТРОЙ-56“ ЕООД с. Козарка, общ. Неделино,  за  удовлетворяване вземането на        СЖ „ ЕКСПРЕСБАНК“ АД  гр. Варна, а именно:

 „ФАДРОМА“ L 200 ,  с шаси № 3182204, ( без двигател).Година на производство 1995 г.

Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 2976,00 лв.  ( две хиляди деветстотин и седемдесет и шест лева).        
Интересуващите се от   фадромата, могат  да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да  прегледат фадромата ,  могат да сторят това  през времетраенето на проданта всеки  вторник и петък от 14.00 ч. до 16.00 ч.,  на адрес  с.Крайна, общ. Неделино.

Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество, съгласно чл. 489, ал. 1  от ГПК. За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян, офис гр.Златоград, BIC TTBBBG22, IBAN BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач, посочва  предложената от него  цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър,  чл. 489, ал.4 от ГПК.

На  16.10.2017 г. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи ,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №4 ПО ИЗП.ДЕЛО №25/2007 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е  № 4

ПО ИЗП.ДЕЛО № 25/2007 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД

Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от  25.04.2016  г.  до 25.05.2016 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на недвижим имот собственост на длъжника Здравко Димитров Даскалов от гр.Неделино, за удовлетворяване вземането на   Национална агенция по приходите гр.София  а именно:

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН  ЕТАЖ, със застроена площ 80 кв.м., от  триетажна масивна жилищна сграда  ,построена в поземлен имот № 831, участващ в образуването на УПИ 831, 832, кв.119 по ПУП на гр.Неделино .
Върху имота има вписана договорна ипотека с вх.№ 125/01.04.2014 г. в полза на НАП гр.София,  за ДФ”Земеделие” гр.София, за сума  14007.00 лева.

Началната цена, от която ще започне наддаването  е в размер на  12960.00 лева/дванадесет хиляди деветстотин и шестдесет  лева/.              
Интересуващите се от  имота, могат  да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час,  да разгледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес  гр.Неделино, общ.Неделино.
Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество  , съгласно чл. 489 , ал. 1  от ГПК.За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян, офис гр.Златоград, BIC  TTBBBG22, IBAN  BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач, посочва  предложената от него  цена с цифри и думи ,и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 26.05.2016 г. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.


ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №3 ПО ИЗП.ДЕЛО №30/2003 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД

О Б Я В Л Е Н И Е  № 3

ПО ИЗП.ДЕЛО № 30/2003 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД

Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 16.04.2016 г. до 16.05.2016 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на недвижим имот собственост на Стоил Самуилов Юрчиев от гр.Златоград, за удовлетворяване вземането на    Антония Красимирова Топчиева  и др. от с.Старцево, а именно:
½ идеална част от „Метален навес” със застроена площ  540 кв.м.,с идентификатор  № 31111.36.354.2 и ½ ид.част от „ фуражна кухня“ със застроена площ  180 кв.м., с идентификатор № 31111.36.354.1, построени в поземлен имот № 31111.36.354 по кадастралната карта на гр.Златоград, ул.”България”, ведно с ½ ид. части от правото на строеж върху застроената площ /720.кв.м./

Началната цена, от която ще започне наддаването  е  в размер на 6400.00 лева/шест хиляди четиристотин лева/.              
Интересуващите се от имота, могат   да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да  прегледат имота, могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес  гр.Златоград,бул.”България”.

Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество, съгласно чл. 489, ал. 1  от ГПК.За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян, офис гр.Златоград, BIC TTBBBG22, IBAN BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач,  посочва  предложената от него  цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 17.05.2016 г. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.


ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №2 ПО ИЗП.ДЕЛО №92/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 2

ПО ИЗП.ДЕЛО № 92/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД

Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 26.03.2016  г. 26.04.2016 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на недвижими имоти  собственост на  СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ от гр.Златоград и СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КЕХАЙОВ от с.Козарка, общ. Неделино, за удовлетворяване вземането на   СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК  АД ГР.ВАРНА , а именно:

1.СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 123 КВ.М. И ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 144 КВ.М. ОТ ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В С.КОЗАРКА, ОБЩ.НЕДЕЛИНО, СОБСТВЕНОСТ НА СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ.

2.ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 144 КВ.М. И ТАВАНСКИ ЕТАЖ ОТ ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В  С.КОЗАРКА, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, СОБСТВЕНОСТ НА СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КЕХАЙОВ  ОТ С.КОЗАРКА.
ТРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Е ПОСТРОЕНА В ИМОТ ПРИ ГРАНИЦИ НА СЪСЕДИ : ИМОТ НА ДАНЧО КЕХАЙОВ, ИМОТ НА  ЕМИЛ КЕХАЙОВ, ИМОТ НА АТАНАС КЕХАЙОВ И УЛИЦА.
СЪЩАТА ЩЕ СЕ ПРОДАВА НА ЦЯЛО.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО Е В РАЗМЕР  на 25760.00 лв. /  двадесет и пет  хиляди седемстотин и шестдесет лева /.
ВЪРХУ ИМОТА ИМА  ВПИСАНА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА  С ВХ.№ 186/27.03.2007г., в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД ГР.ВАРНА, за сума от 120000.00 ЛЕВА.              

Интересуващите се от имота, могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес  с. Козарка, общ. Неделино.
Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество,  съгласно чл. 489,  ал. 1  от ГПК. За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян , офис гр.Златоград ,BIC  TTBBBG22,  IBAN  BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач,  посочва  предложената от него  цена с цифри и думи,  и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 27.04. 2016 г.  от 10.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи ,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №18 ПО ИЗП.ДЕЛО №30/2003 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 18

ПО ИЗП.ДЕЛО № 30/2003 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД

 Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 10.11.2015 г. до 10.12.2015 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на недвижим имот собственост на Стоил Самуилов Юрчиев от гр.Златоград, за удовлетворяване вземането на    Антония Красимирова Топчиева  и др. от с.Старцево, а именно:

½ идеална част от „Метален навес” със застроена площ  540 кв.м.,с идентификатор  № 31111.36.354.2 и ½ ид.част от „ фуражна кухня“ със застроена площ  180 кв.м., с идентификатор № 31111.36.354.1, построени в поземлен имот № 31111.36.354 по кадастралната карта на гр.Златоград, ул.”България”, ведно с ½ ид. части от правото на строеж върху застроената площ /720.кв.м./

Началната цена, от която ще започне наддаването  е  в размер на 6480.00лева/шест хиляди четиристотин и осемдесет лева/.              
Интересуващите се от имота, могат   да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да  прегледат имота, могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес  гр.Златоград,бул.”България”.

Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество, съгласно чл. 489, ал. 1  от ГПК.За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян, офис гр.Златоград, BIC TTBBBG22, IBAN BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач,  посочва  предложената от него  цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 11.12.2015 г. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №16 ПО ИЗП.ДЕЛО №65/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 16

ПО ИЗП.ДЕЛО № 65/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД

Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от   07.11.2015  г. до 07.12.2015 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден,  на недвижим имот собственост на  БРАНИМИРА АСЕНОВА ТОПОВА от гр.Златоград, за удовлетворяване вземането на  „ТОКУДА БАНК” АД гр.София, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,  С ИДЕНТИФИКАТОР  № 31111.35.604.1.2, ВЕДНО С 1/3 ИД.ЧАСТ  ОТ СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА И ТАВАНСКИ ЕТАЖ, С ОБЩА РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 144 КВ.М. СГРАДАТА Е РАЗПОЛОЖЕНА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 31111.35.604, находящ се в гр.Златоград, ул.”Дияна” № 17, ет.2.

ВЪРХУ имота има вписана договорна ипотека с Вх.№ 411/14.08.2007 г.   в полза на „ТОКУДА БАНК” АД гр.София за сума в размер на  90000.00 лева.
Началната цена,  от която ще започне наддаването  е  в размер на 40800.00 лв. /четиридесет хиляди и осемстотин  лева ./

Интересуващите се  от  имота, могат   да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес  гр.Златоград , ул.”Дияна” № 17, ет.2, всеки петък от 14.00 ч. – 15.00 ч.
Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество, съгласно чл. 489, ал. 1  от ГПК. За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян, офис гр.Златоград, BIC  TTBBBG22, IBAN BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач,  посочва  предложената от него  цена с цифри и думи , и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд , което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 08.12.2015 г. в 10,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи ,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/
ОБЯВЛЕНИЕ №15 ПО ИЗП.ДЕЛО №66/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 15

ПО ИЗП.ДЕЛО № 66/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД

Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от  07.11.2015 г. до 07.12.2015 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на  недвижими имоти  собственост на  БОЯН СТЕФАНОВ КАРАМИТЕВ И КАТЯ АСЕНОВА КАРАМИТЕВА и двамата от гр.Неделино, за удовлетворяване вземането на  „ТОКУДА” БАНК АД ГР.СОФИЯ , а именно:

1.218/685 ИД.ЧАСТИ ОТ УПИ VІІІ-338, КВ.35 ПО ПЛАНА НА ГР.НЕДЕЛИНО, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ  865 КВ.М.2, ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА : НА ИЗТОК УПИ VІІ-338,НА ЗАПАД ПИ 337, НА СЕВЕР НЕУРЕГУЛИРАН ТЕРЕН И НА ЮГ УЛИЦА И ИМОТ НА ДЗС.
2.435/906 КВ.М.  ИД.ЧАСТИ ОТ УПИ VІІ-338,КВ. 35 ПО ПУП НА ГР. НЕДЕЛИНО, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 906 КВ.М., ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 100.07 КВ.М., ПРИ ГРАНИЦИ  НА ПАРЦЕЛА: НА ИЗТОК УПИ VІ-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, НА ЗАПАД УПИ  VІІІ- 338, КВ.35, НА СЕВЕР НЕУРЕГУЛИРАН ТЕРЕН И НА ЮГ УЛИЦА.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА,  ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО Е В РАЗМЕР НА 60000.00 лева / шестдесет хиляди лева /.

ВЪРХУ ИМОТА има вписана договорна ипотека с Вх.№ 559/30.10.2006 г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД , за 90000,00 лева.
Интересуващите се от имота,  могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес гр.Неделино, ул.”Паисий Хилендарски” № 7.

Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество, съгласно чл. 489 , ал. 1  от ГПК. За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян , офис гр.Златоград,  BIC TTBBBG22, IBAN BG89TTBB94003320017687 .
Всеки наддавач,  посочва  предложената от него  цена с цифри и думи ,
и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд , което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 08.12.2015г.  от 10.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492, ал.1 от ГПК/.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/ОБЯВЛЕНИЕ №17 ПО ИЗП.ДЕЛО №92/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД
О Б Я В Л Е Н И Е  № 17

ПО ИЗП.ДЕЛО № 92/2010 г. ПО ОПИСА НА СИС
ПРИ  РАЙОНЕН СЪД  ГР. ЗЛАТОГРАД

Подписаният  Илия Карамфилов, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Златоград  О Б Я В Я В А М  на интересуващите се, че от 03.11.2015  г. до  03.12.2015 г.  включително, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН в сградата на Районен съд  гр.Златоград, приключваща в края на работното време на последния ден  на недвижими имоти  собственост на  СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ от гр.Златоград и СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КЕХАЙОВ от с.Козарка, общ. Неделино, за удовлетворяване вземането на   СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК  АД ГР.ВАРНА , а именно:

1.СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 123 КВ.М. И ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 144 КВ.М. ОТ ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В С.КОЗАРКА, ОБЩ.НЕДЕЛИНО, СОБСТВЕНОСТ НА СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ.
2.ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ С ПЛОЩ 144 КВ.М. И ТАВАНСКИ ЕТАЖ ОТ ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В  С.КОЗАРКА, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, СОБСТВЕНОСТ НА СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ КЕХАЙОВ  ОТ С.КОЗАРКА.
ТРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА Е ПОСТРОЕНА В ИМОТ ПРИ ГРАНИЦИ НА СЪСЕДИ : ИМОТ НА ДАНЧО КЕХАЙОВ, ИМОТ НА  ЕМИЛ КЕХАЙОВ, ИМОТ НА АТАНАС КЕХАЙОВ И УЛИЦА.
СЪЩАТА ЩЕ СЕ ПРОДАВА НА ЦЯЛО.

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО Е В РАЗМЕР  на 32200.00 лв. / тридесет и две хиляди и двеста лева/.
ВЪРХУ ИМОТА ИМА  ВПИСАНА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА  С ВХ.№ 186/27.03.2007г., в полза на СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД ГР.ВАРНА, за сума от 120000.00 ЛЕВА.              

Интересуващите се от имота, могат    да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден  и час, да разгледат книжата. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това  през времетраенето на проданта на адрес  с. Козарка, общ. Неделино.
Задатъкът  е 10% от първоначалната цена на продаваемото  имущество,  съгласно чл. 489,  ал. 1  от ГПК. За  участие в проданта се внася предварително по сметка на  държавен съдебен изпълнител в  SG “Експресбанк “ АД клон гр.Смолян , офис гр.Златоград ,BIC  TTBBBG22,  IBAN  BG89TTBB94003320017687 .

Всеки наддавач,  посочва  предложената от него  цена с цифри и думи ,и подава предложението си с квитанция за внесения задатък  в запечатан плик.
Предложенията се подават в канцеларията на Районния съд, което се отразява във входящия регистър   чл. 489, ал.4 от ГПК.
На 04.12.2015 г.  от 10.00 ч. в присъствието на явилите се наддавачи ,  Държавния съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492,ал.1 от ГПК/.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/И.КАРАМФИЛОВ/
Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян