Съобщения
Утвърден бюджет на Районен съд - Златоград за 2019 г.
Утвърден бюджет на Районен съд - Златоград за 2019 г. може да изтеглите от тук.


Утвърден бюджет на Районен съд - Златоград за 2018 г.
Утвърден бюджет на Районен съд - Златоград за 2018 г. може да изтеглите от тук.

 


Ден на отворените врати
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд Златоград.

За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Районен съд Златоград, каним всички граждани и заинтересовани,

на 20.10.2017 година от 10.00 часа до 16.00 часа, да посетят сградата на съда на адрес:

Град Златоград, бул. „България” № 120, Съдебна палата.

През този ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата и съдебните зали на съда .

Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд Златоград, да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.


Заповядайте!Удължаване на срока за подаване на оферти за обслужваща банка
Със Заповед №92 от 17.10.2016 г. на Председателя на РС - Златоград, е удължен срока за подаване на оферти, за определяне на  обслужваща банка на сметките на съда, до 04.11.2016 г. 17.00 часа.


Ден на отворените врати
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд Златоград.

За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Районен съд Златоград, каним всички граждани и заинтересовани,

на 21.10.2016 година от 10.00 часа до 16.00 часа, да посетят сградата на съда на адрес:

Град Златоград, бул. „България” № 120, Съдебна палата.

През този ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата и съдебните зали на съда .

Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд Златоград, да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.


Заповядайте!Процедура за определяне на обслужваща банка на банковите сметките на Районен съд – Златоград
Със Заповед №80 от 14.09.2016 г., на Председателя на Районен съд Златоград, се открива процедура за определяне на обслужваща банка.

Копие от Заповедта и необходимите документи може да изтеглите от тук.


Ден на отворените врати
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд Златоград.

За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Районен съд Златоград, каним гражданите на 16.10.2015 година от 10.00 часа до 16.00 часа да посетят сградата на съда на адрес:
Град Златоград, бул. „България” № 120, Съдебна палата.

През този ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата и съдебните зали на съда .
Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд Златоград, да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

Заповядайте!Отчетно събрание за дейността на Районен съд гр. Златоград през 2014 г.
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  ЕНа 31.03.2015 г. в 16:00 ч. в Съдебната палата  на Районен съд  гр. Златоград се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2014 г. Присъстваха всички съдии и служители.
Председателят на съда, г-жа Ирина Кюртева, представи в резюме отчетния доклад за дейността на съда. Констатирано бе леко намаление в постъпленията на делата, дължащо се на социално-икономическите условия в региона. В края на отчетния период са решени 93% от делата за разглеждане, като 96% са разгледани в тримесечния инструктивен срок. Гражданските дела съставляват 69%, а наказателните – 31% от общия брой разгледани и решени дела. Отчетена бе бързина и добро качество на правораздаването, като само 11% от обжалваните съдебни актове са отменени.
Отчетен бе проведения Ден на отворените врати, състоял се на 17.10.2014 г., както и  откриването на обособена стая за изслушване на деца, участващи в съдебни производства, реализирана по проект „Правосъдие-приятел на детето”.
За дейността на Съдебно-изпълнителна служба се изказа Държавният съдебен изпълнител г-н Карамфилов. Изказаха се също г-жа Елица Личева – Съдия по вписванията и главният счетоводител – г-жа Росица Петкова относно финансовата дейност и дисциплина.
Председателят изказа  благодарност за професионалното и отговорно изпълнение на работата от страна на съдиите и служителите, поздрави ги за постигнатите високи резултати и пожела на целия колектив ползотворна работа през настоящата 2015 г.Съобщение Ден на отворените врати
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


На 17.10.2014 година, когато преди 101 години с Указ №24/17.10.2014 година е открит Мирови съд в Дъръдере, се проведе „ Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Златоград.
В инициативата  активно участие взеха ученици от ХІ клас на СОУ „ Антим І” гр. Златоград, които в съдебната зала разиграха симулиран съдебен процес пред свои съученици и представители  на обществеността.
Image:Районен съд Златоград - Съобщение Ден на отворените врати
На участниците се връчиха грамоти от Председателя на Районен съд г-жа Ирина Кюртева.

Интерес към този ден бе проявен и от деца от ЦДГ „Снежанка”, които разгледаха съдебните зали.Image:Районен съд Златоград - Съобщение Ден на отворените врати

На всички гости, между които представители на институции, работещи с деца, бе представена реализирана в рамките на проект „ Правосъдие-приятел на детето” и с финансовата подкрепа на „Международна социална служба-България”, Стая за изслушване на деца, участващи  в съдебни производства. Тази стая е уютна и приветлива като създава дружелюбна обстановка, близка до домашната. В нея специалистът, психолог или педагог,  подготвя детето и го предразполага да разкаже  свободно своите възприятия. Между стаята и съдебната зала има видео и аудио връзка, като по този начин участниците в съдебния процес могат да задават своите въпроси.
Провеждането на „Ден на отворените врати” е част от цялостната информационна кампания на Висш съдебен съвет, чиято цел е запознаване на гражданите с функциите и работата на съда, обогатяване правната култура на гражданите, прозрачност и доверие в правосъдието.Съобщение
На 22.11.2013 г. – петък, Районен съд гр. Златоград ще отбележи 100-годишнината от откриването на съда.
В чест на юбилея, в съдебна зала № 1, ще бъде експонирана изложба с архивни материали, свързани с работата на съда.
От 09:00 ч. до 13:00 ч., вратите на съда ще бъдат отворени за желаещите да разгледат експозицията.
В 10:00 ч., ще бъдат връчени наградите на класиралите се в обявения конкурс за написване на есе.
От 14:30 ч., ще се проведе официалното тържество в съдебната сграда.Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян