Работно и приемно време

Работното време на съда е:
сутрин 8.00 -12.00 часа.
след обяд 13.00 -17.00 часа.

Деловодство:
08.00-17.00 часа /без прекъсване на обяд/

Приемно време, различно от работното:

СИС
: 10.00 -12.00 часа, 14.00-16.00 часа
Служба вписвания:
08.30-12.00 часа, 12.30-16.00 часа
Председател
: Сряда 13.30-16.00 часа

Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян