Електронна кореспонденция със странитеП Р А В И Л А
за кореспонденция със страните чрез електронен адрес


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Районен съд - Златоград.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА СЪДА

Чл. 2. Съдът обявява публично – чрез интернет страницата си http://www.zlatograd.court-bg.org/ , чрез информационните табла и информационния център, своя електронен адрес - zlatograd_court@mbox.contact.bg , чрез който ще изпраща съобщения и призовки по ГПК, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.

Чл. 3. Ако съдът промени своя електронен адрес отразява незабавно на интернет страницата си, както и чрез информационните табла в съда, чрез информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.

Чл. 4. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

Чл. 5. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.


Чл. 6. Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те.

Чл. 7. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

Чл. 8. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.
(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (напр. ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството-посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (напр. ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случая с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

Чл. 9. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.
(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му.
(3) Копие от заглавната част на електронното съобщение (включващо електронния адрес на съда, електронния адрес на получателя, дата и час на изпращане, идентификатор на съобщението в пощенския сървър, обслужващ съда, и др.) се прилага по делото.
(4) Всички съобщения се изпращат с изискване за обратна разписка (Read receipt).

Чл. 10. Ако, поради технически причини или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

Чл. 11. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв - на постоянния (чл. 38 ГПК).

Чл. 12. (1) Ако страна е променила електронния си адрес, който е съобщила по делото или на който веднъж й е било връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си електронен адрес.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени (чл. 41 ГПК). За тези последици, страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. Правилата се издават на основание чл. 42 ал. 4 ГПК.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян