Събиране на съдебни задължения

Споразумение за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната и Вътрешни правила за събиране на съдебни задължения на съдилищата от съдебен район на Окръжен съд - Смолян може да изтеглите от тук.

Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян