Представяне

Данни за съществуването на съд в гр. Златоград в границите на Българската държава, в архивите на съда, има от 1913 година, което е непосредствено след освобождението на Родопския край през 1912 година. С Указ № 24 от 17.10.1913 г. е създаден Гюмюрджински окръжен съд със съдебен район, който обхваща и територията на днешна община Златоград. Според "Акть за произведената ревизия" е посочено че съд в Златоград е имало от 01.11.1913 г.

Настоящата Съдебна палата е построена през 1939 година. Разширена и реконструирана в настоящия си вид през 1996 година.Районен съд гр. Златоград обслужва две общини - Община Златоград и Община Неделино, със следните населени места :
гр. Златоград, с. Старцево, с. Ерма река, с. Долен, с. Аламовци, с. Кушла, с. Цацаровци, с. Пресока, с. Страшимир - към Община Златоград.
гр. Неделино, с. Бурево, с. Върли дол, с. Върлино, с. Гърнати, с. Диманово, с. Дуня, с. Еленка, с. Изгрев, с. Козарка, с. Кочани, с. Крайна, с. Кундево, с. Оградна, с. Средец, с. Тънка бара - към община Неделино.

Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян