Правила за случайно разпределение на делата

УТВЪРДИЛ:
И.ф. Председател:
/Д. Хаджиев/


В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А

за разпределението на делата в Районен съд - Златоград

/чл. 9 от Закона за съдебна власт/

Тези вътрешни правила уреждат начина на разпределение на делата в Районен съд - Златоград.
Вътрешните правила са задължителни за съдиите и служителите в Районен съд Златоград.
Разпределението на делата в Районен съд - Златоград се извършва на принципа на случайния подбор чрез централизираната система за разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването им.
Книжата, по които се образуват граждански и наказателни дела, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда или на заместник административния ръководител, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида, групата и съдията- докладчик на принципа на случайния подбор, използвайки програмата за случайно разпределение на делата.
Разпределянето на съдебно-изпълнителните дела не се извършва в централизираната система за разпределение на делата.
В централизираната система за разпределение на делата, разпределящият се идентифицира с електронен подпис, потребителско име и парола.
Всички типове дела се разпределят от председателя на съда.
При отсъствие на административния ръководител делата се разпределят от втория съдия.
Начини за разпределение на делата: АВТОМАТИЧНО, РЪЧНО, ДЕЖУРНИ.
Административният ръководител на съда разпределя делата по производствата по реда на НПК /по чл. 222, чл. 223, чл. 161, чл. 164, чл. 158, чл. 64,чл. 67, чл. 68, ал. 4, чл. 69, чл. 70, чл. 72, чл. 73/, по УБДХ, по чл. 72 ЗМВР.
Определянето на съдията докладчик по цитираните по-горе дела се извършва по дежурство, като за целта, служителят „човешки ресурси“ изготвя месечен график за дежурствата на съдиите по дни, който се генерира в системата.
Ръчно се разпределят делата по искания по ЗЕС, чиито разрешения /разпореждания/ се издават от председателя на районния съд /чл. 251г, ал.1 ЗЕС/. При отсъствие на председателя на съда, тези дела се разпределят на съдия.
Определянето на съдията-докладчик по делата за обезпечителни производства, молби по ЗЗДН, частни граждански дела по заявления за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на деца чл.130, ал.3 и 4 СК, за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на лица, поставени под настойничество и попечителство - чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 СК; за разрешение за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица – чл.6, ал.2 и 3 СК; за разрешение за извършване на сделки от встъпилия в брак непълнолетен – чл.130, ал.5 СК се извършва автоматично. Предвид кратките процесуални срокове за произнасяне по тези дела, отсъстващи съдии се изключват от разпределението.
При прекратяване на съдебно производство по наказателни дела и връщане на делото на прокурор за допълнително разследване, при последващо внасяне на същото за разглеждане в съда, образуваното под нов номер дело се разпределя на първоначално определения съдия-докладчик.
След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по наказателно дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения докладчик.
При връщане на наказателно дело на първоинстанционен съд, поради неправилното му администриране, при следващо внасяне на делото от същия съд, то се разпределя на първоначално определения докладчик.
В случаите на чл. 384а, ал.1 НПК, споразумението (и съответните материали към него) се отделя и се образува ново дело - НОХД-споразумение, съдия-докладчика по който се определя на случаен принцип. Като начален документ за образуване на делото се ползва споразумението. След приключване на делото (образувано по споразумението), същото се прилага незабавно към НОХД (образувано по обвинителния акт).
След отмяна на съдебен акт по граждански дела, прекратяващ производството по делото, същото се разпределя на първоначално определения докладчик.
При разделяне на производството по обективно и субективно съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя на първоначално определения докладчик.
При образуване на дело по чл.422 от ГПК (иск за съществуване на вземане), делото се разпределя на случаен принцип.
При връщане на гражданско дело на първоинстанционен съд, поради неправилното му администриране, при следващо внасяне на делото от същия съд то се разпределя на първоначално определения докладчик.
При отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията-докладчик/членовете на съдебния състав, постановили отменения/обезсиления съдебен акт.
При законово основание в подбора на докладчик на някое дело да не участват определени магистрати, се използва тази опция-изключване на съдия. Това става в случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна командировка и други законови основания, указващи невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждането на делото.
Преразпределение на вече разпределено дело се прави в случаите:
- при самоотвод или направен отвод, който е бил уважен;
- при смяна на съдията-докладчик по други причини.
При постьпила една и съща искова молба няколко пъти и образувани няколко дела, молбата се разглежда по първото образувано дело, от първия разпределен докладчик съгласно случайното разпределение на делата, а останалите дела се прекратяват.
При обединяването на няколко различни дела с различен предмет, но между едни и същи страни, или когато имат връзка помежду си, за разглеждане в едно производство /служебно съединяване на искове/, то продължава под номера на първото образувано дело и се разглежда от определения по това дело докладчик.
За времето на по-продължително отсъствие на съдия-докладчик /например отпуск, болничен/, същият своевременно пренасрочва делата си, като това не забавя значително хода им. При невъзможност делата да се пренасрочат от съдия-докладчика, същите да се докладват на административният ръководител или заместник административния ръководител за преразпределение на случаен принцип. Новият съдия-докладчик преценя дали да ги разглежда в деня, в който е насрочено от предишния или да му определи нова дата. Новоопределеният съдия ще продължи разглеждането на делото до неговото приключване.
При отсъствие на съдия-докладчик, извън посоченото по горе и при положение, че се налага извършване на спешно администриране на дела, същите да се докладват на дежурния съдия /а при негово отсъствие, на следващия дежурен по график/, който ще извърши съответните действия закрито/разпоредително заседание.
Процентната натовареност на всички съдии е 100%, като при промяна, се издава изрична заповед от административния ръководител.
Когато вече има разпределен съдия-докладчик, той да може да бъде заменен при спазване на принципа на случайния избор, като се вписват причините за повторното разпределяне на делото.
Протоколите от разпределението отразяват: дата на разпределението; входящ номер; номер и година на делото; вида и групата, в която е разпределено; разпределен/преразпределен съдия; начин на разпределение: автоматично, ръчно, по дежурство; списък на възможни съдии - процентно натоварване и брой дела в групата; списък на изключени съдии и причини за това. Протоколът от разпределението се подписва с квалифициран електронен подпис. Разпечатва се и се съхранява в образуваното дело.


гр. Златоград,
17.10.2017 г.
Актуализирани
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян