Правила за случайно разпределение на делата

УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ГР. ЗЛАТОГРАД:…………………………………
(ИРИНА КЮРТЕВА)


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА
В РАЙОНЕН СЪД ГРАД ЗЛАТОГРАД
НА ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ИЗБОР


1.НОРМАТИВНА УРЕДБА

Настоящите правила целят основно повишаване на общественото доверие при избора на съдия-докладчик, включително и обезпечаване в максимална степен на безпристрастност, прозрачност и независимост на съдията при решаване на всяко новообразувано дело.
Софтуерът за случайно разпределение на делата се използва за разпределение на делата, а не на документи, по които може би ще се образуват дела, след преценка.
Принципът за разпределението на делата е нормативно регламентиран в чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗСВ и чл.35, ал 4 от Правилника за администрацията в съдилищата, с цел отстояване на основните принципи на прозрачност, публичност и отчетност на съдебната система.
Правилата описват използването на програмата при спазване изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата:
„Чл. 35, ал.1, ал. 2, ал. 3 - Книжата, депозирани в служба „регистратура” към съда, по които се образуват дела, се входират със съответният номер и дата на вписване и се полага подписът на завеждащ регистратурата. Ако документът е относим по вече образувано дело, същият се завежда по номера на делото в автоматизираната система за управление на делата, като се предава от служба „регистратура” в деловодството в деня на постъпването им.
Чл. 35, ал.4 - Книжата, по които се образуват дела се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда или на заместващия го районен съдия, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му.
Чл. 36. - След образуването на делото административния ръководител на съда или заместващия го съдия предават делото в деловодството.”

ІІ. СЛУЧАЕН ПОДБОР ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛАТА

Разпределението на делата в Районен съд - Златоград се извършва чрез софтуерен продукт за случайно разпределение на делата, съставляващ модул към Автоматизираната система за управление на делата (АСУД) утвърдена с нарочно решение на ВСС, въведен в съда през 2007 г., с който на практика се обезпечава максимално, както случайният подбор на съдия-докладчик, така и съразмерна натовареност при разпределянето на делата между съдиите.
Въведените в програмата алгоритми са съобразени с предмета на делото, в съответствие с унифицирани статистически шифри за вид дело.
Във въведеният и действащ към настоящият момент софтуерен продукт за случайно разпределение на делата, съставляващ модул интегриран към АСУД, са заложени два алгоритъма за разпределяне на делата на принципа на случайния подбор, а именно автоматично - случайно разпределение на съдия при първоначално образуване на делото и автоматично - случайно разпределение на делото при смяна на съдията-докладчик.
И двете процедури се реализират чрез следване на нарочен автоматизиран и електронен алгоритъм, както следва:
1. Избор на вида дело по материя посредством съответен шифър;
2. Определяне на списък с възможните съдии, от които следва да се избере съдия-докладчик, който подход се ползва и при извършване на преразпределение на делото;
3. Автоматичен електронен подбор на конкретен съдия-докладчик от списъка със съдии.
Програмата за разпределение на делата поддържа два основни масива от данни, съответно за персоналните настройки на съдийския състав и за хронологичните данни относно вече извършените разпределения на делата. Настройките на съдийските профили се съхраняват в нарочна електронна база данни, като за всеки съдия се съхранява самостоятелен електронен документ, в който се описва името му, видовете дела, по които може да бъде определян като съдия-докладчик съобразно вида дела, които разглежда, както и процентното му натоварване за всеки месец.
При всяко разпределяне на делото чрез програмата се създава и съхранява електронен протокол, в който автоматично се архивират следните данни:
- номер на дело;
- дата и час на разпределянето;
- име на съдията извършил разпределението;
- вид на делото;
-избран съдия;
- начин на разпределяне (автоматично или ръчно, включително и първоначално или преразпределено)
- списък на възможните съдии за разпределение с процент натовареност;
- разпределен съдия-докладчик;
- при елиминиране на съдията-докладчик от първи избор - причините за елиминирането на този избор.
Всяко разпределяне на делото и определяне на съдия-докладчик се удостоверява с копие от електронният Протокол за това разпределение (История на съдийските назначения), който задължително се прилага на хартиен носител към делото. Достъпът до този електронен протокол е обезпечен и по електронен път при справка по делата чрез АСУД.
Софтуерният продукт е защитен по начин, недопускащ техническа възможност за корекции и манипулиране на информацията в електронният протокол, създаден за извършеното разпределение на конкретното дело.
Със Заповед №67/04.06.2014 г. делата се разпределят равномерно(по 100 %) между двамата съдии.
Със Заповед №44 от 07.05.2014 г. Административния ръководител на съда, е възложил на Административния ръководител техническата дейност по определяне на съдията-докладчик по образуваните дела, което се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им. При отсъствие на Административния ръководител, със същата заповед техническата дейност по определяне на съдията –докладчик по делата образувани в Районен съд гр. Златоград е възложена на Районния съдия.
С оглед обезпечаване на своевременното определяне на съдията-докладчик и бързината на произнасяне, съобразно нормите на съответните процесуални закони, разпределението на делата при отсъствие на съдия поради платен годишен отпуск, както и при отпуск поради временна нетрудоспособност, командировка или други, с продължителност три или повече работни дни, същият се изключва от разпределението за постъпилите и образувани в съда дела за времето на отсъствието на този съдия.
При отсъствие на съдията-докладчик в деня на провеждане на насрочени съдебни заседания, извън хипотезата на продължително отсъствие, насрочените дела се разпределят за разглеждане на другия съдия/дежурния съдия, съобразно график, утвърден от административния ръководител на съда за съответния месец, без прилагане на принципа на случаен избор, чрез електронно разпределение.
При продължително отсъствие на съдия-докладчик при ползване на отпуск поради временна нетрудоспособност или други, извън хипотезата на платен годишен отпуск, с продължителност повече от един месец, делата по насрочените съдебни заседания се разпределят за разглеждане на принципа на случаен избор, чрез електронно разпределение на другия съдия.

ІІІ. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРИНЦИПА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

3.1.Дежурствата от съдиите се осъществяват в празничните и почивните дни, за което се изготвя график, който се изпраща на РП и РУП. Техническата дейност по определяне на съдията-докладчик по дела образувани в Районен съд - Златоград, разглеждани от дежурния съдия в празнични и неработни дни, които не се разпределят на принципа на случаен избор, чрез електронно разпределение, е възложено на дежурния съдия.
3.2. С цел осигуряване на бързина на производството и спазване на процесуалните срокове, в случаите, когато по силата на законовите норми( ГПК и НПК), съдът следва да образува делото в деня на постъпване на молбата или да се произнесе същия ден, от разпределението се изключва отсъстващия съдия. Напр.: граждански дела- обезпечение на бъдещ иск, искания за разкриване на банкова тайна, искания по ЗЕС, производства по чл.130 СК, разрешения за сключване на гр. брак, искания за приемане и отказ от наследство, искания по ЗОПДИППД, молби по ЗЗДН по които има искане за издаване на заповед за незабавна защита, бързи граждански производства, молби по ЗЗДТ. и др.; наказателни – производства по УБДХ, искания в хода на досъдебното производство, искания за вземане или изменение на мярка за неотклонение”задържане под стража”, предложения за прилагане на принудителни медицински мерки, бързи и незабавни наказателни производства, споразумения и др.
3.3. Промяна на определения докладчик се извършва при отвод, както и при внезапно възникнала непреодолима пречка за участие в съдебно заседание.

ІV. ОСОБЕНИ ХИПОТЕЗИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

1.НОХД и НАХД:

1.1. При постановено разпореждане от съдията докладчик в закрито разпоредително заседание по чл. 249, ал.2, вр. чл. 248, ал.2, т. 3 НПК за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за допълнително разследване, при следващо внасяне на делото от прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип докладчик.
1.2. при постановено определение от съда в открито заседание по чл. 288, т. 1 НПК за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за допълнително разследване, при следващото внасяне на делото от прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип докладчик.
1.3. При постъпили искания за тълкуване на влязла в сила присъда или определение по чл. 414 НПК, делото се разпределя на докладчика, постановил съдебния акт, чието тълкуване се иска.
1.4. При връщане, след инстанционен контрол на отменени прекратителни определения, в това число и за изпращане по подсъдност или определения след повдигнат спор за подсъдност, за продължаване на съдопроизводствените действия, делото се разпределя на първоначално определения докладчик.
1.5. При постъпване на искане за групиране на наложени наказания по чл. 306 НПК делото се разпределя на докладчика, постановил последната присъда.
1.6. При постъпване на еднотипни искания по ЗИНС (Закон за изпълнение на наказанията и задържане под стража) с едни и същи участници, делата се насрочват за една и съща дата, като първото се разпределя на случаен принцип, а всички останали на вече определения докладчик.
1.7. При постъпване на искане по чл. 64-65 НПК ( мярка за неотклонение) делото се разпределя на първоначално определения докладчик.
1.8. При връщане на делото от РС поради неправилното му администриране, при следващо внасяне на делото от РС, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип докладчик.
1.9. В хипотеза на отмяна на присъда и/или съдебно решение по наказателни дела, включително и по административно-наказателни дела и връщане на делото за разглеждане от друг съдебен състав, делото се разпределя на принципа на случайния подбор.
1.10. След първоначалното определяне на съдията-докладчик по незабавните производства по НПК, образувани по искане на Районната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство и съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство по чл.64 и чл.65 от НПК, всички искания за изменение на въпросната мярка в тази фаза на процеса се разглеждат от един и същи съдия-докладчик.
1.11. Делата за принудително лечение на лица по Закона за здравето, както и тези за прекратяване на постановеното вече принудително лечение се разглеждат от съдията-докладчик, постановил първият акт относно въпросното принудително лечение.

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

2.1. При връщане на прекратено дело за разглеждане по компетентност – след спор за подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения докладчик.
2.2. При отмяна или обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд – делото се разпределя на случаен принцип, но без участието на съдията-докладчик, постановил обезсиленото решение.
2.3. При постъпили молби за обезпечение на бъдещ иск, делото се разпределя на случаен принцип, като се изключват съдиите, за които е налице обективна невъзможност ( поради отсъствие, дежурство или участие в съдебно заседание) да разгледат и да се произнесат по молбата в установения от закона срок ( в деня на подаването й).
2.4. При връщане на делото от РС поради неправилното му администриране при следващото внасяне на делото от РС то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип докладчик.
2.5. При разделяне на производството по обективно съединени искове, новообразуваното дело по отделените искове се разпределя на първоначално определения на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването съдия-докладчик.
2.6. При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо гражданско производство, новообразуваното дело по насрещния иск се разпределя на докладчика, определен за разглеждане на първоначалния иск (в производството по който е предявен насрещния).
2.7. При направен отвод на съдия-докладчик при наличието на предпоставките и обосновката на чл.22 от ГПК или съответно по чл.29 от НПК, първоначално определения съдия-докладчик се заменя с другия съдия от районния съд.
2.8. Съдията-докладчик, по постъпилите за разглеждане в съда съдебни поръчки, се определя въз основа на принципа на случаен подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им между съдиите.

ІV. ПУБЛИКУВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

С оглед повишаване общественото доверие при избор на съдия-докладчик, чрез материализираните с настоящите правила мерки, целящи обезпечаване на безпристрастност, прозрачност и независимост на съдията при решаване на всяко новообразувано дело, Вътрешните правила относно разпределянето на делата в Районен съд - Златоград да се публикуват на Интернет страницата на съда.

Настоящите правила, утвърдени със Заповед №70/13.06. 2014 год. на председателя на РС Златоград, влизат в сила от 13.06.2014 год. и отменят предходните.


Приложение:Заповед №44/07.05.2014 и Заповед №67/04.06.2014
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян